Przetargi.pl
Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2019 roku

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 20-207 Lublin, ul. Turystyczna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 495 300 , fax. 817 495 341
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Turystyczna
  20-207 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 495 300, fax. 817 495 341
  REGON: 16771100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich (wymienionych w ZAŁĄCZNIKU I "INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH") administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2019 roku. 2. Szczegółowy zakres zamówienia podany jest w „Wykazie odcinków dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Lublinie objętych zamówieniem: „Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2019 roku”. 3. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, Specyfikacją Techniczną D 07.01.01 „Poziome oznakowanie dróg” oraz z ww. „Wykazem odcinków dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Lublinie objętych zamówieniem…”. 4. Podane zakresy robót są wielkościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości robót, zmiany technologii pomiędzy oznakowaniem cienkowarstwowym a grubowarstwowym bez zmiany wynagrodzenia umownego oraz przesunięcia ilości robót pomiędzy drogami w ramach jednego zadania. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty według cen jednostkowych (netto). 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót na drogach objętych umową na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego „Uproszczonego projektu organizacji ruchu drogowego dot. prac w zakresie wykonania oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich”. Projekt zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania protokołu przekazania placu robót. 6. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na pojedyncze Zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednego lub więcej Zadań, wybranych przez siebie spośród Zadań wyszczególnionych w pkt 2 "Opisu przedmiotu zamówienia". 7. Wymagany okres gwarancji jakości dla robót objętych zamówieniem wynosi 9 miesięcy od daty odbioru ostatecznego na oznakowanie cienkowarstwowe oraz 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego na oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na wykonanie oznakowania poziomego przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST, pod warunkiem że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca będzie zobowiązany w druku oferty przetargowej wskazać, czy oferuje rozwiązania równoważne. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika, w którym wskaże poprzez tabelaryczne porównanie technologii, materiałów i sprzętu określonego w SST, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym a tym samym spełnia wymagania Zamawiającego. Jeżeli rozwiązania równoważne będą naruszały wymogi ustawy Prawo budowlane, inne przepisy lub zasady wiedzy technicznej, spowoduje to uznanie ich za nierównoważne i odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności obsługi sprzętu i urządzeń w zakresie realizacji zamówienia. 10. Wykonawca zleci wykonanie badań i pomiarów wykonanego oznakowania poziomego niezależnemu laboratorium drogowemu – zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną: a) pomiar w ciągu 14-30 dni po wykonaniu robót - pomiar widzialności oznakowania w dzień, - pomiar widzialności oznakowania w nocy, - pomiar szorstkości oznakowania, b) pomiar w okresie eksploatacji w 8 m-cu od daty odbioru ostatecznego - pomiar widzialności w nocy Koszt wykonania pomiarów Wykonawca winien wliczyć w cenę oferty. Całkowita wartość zamówienia 3100246,28 + zamówienia podobne 300.000,00 = 3400246,28 zł netto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233221-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w następujących wysokościach: Zadanie od Nr I do Nr VIII – 4 000,00 zł., słownie złotych: cztery tysiące 00/100 zł. za każde zadanie W przypadku oferty na wykonanie więcej niż jednego Zadania Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości odpowiadającej wybranym zadaniom. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) wraz z załączonym Kosztorysem ofertowym. c) Załącznik do druku oferty dot. rozwiązań równoważnych (w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych). d) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. e) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. f) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach