Przetargi.pl
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Jaświły w 2021 roku

Gmina Jaświły ogłasza przetarg

 • Adres: 19-124 Jaświły,
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 7168001, 7278010 , fax. 0-85 727 80 13
 • Data zamieszczenia: 2020-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaświły
  19-124 Jaświły, woj. podlaskie
  tel. 0-85 7168001, 7278010, fax. 0-85 727 80 13
  REGON: 50659349000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odśnieżanie dróg na terenie gminy Jaświły w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Jaświły pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi lub bocznymi na nośnikach samochodowych, ładowarkach, spycharkach, ciągnikach o mocy min. 75 KM w ilości do 1000 godzin pracy oraz zwalczanie śliskości przy użyciu piaskarki w ilości do 50 godzin pracy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie po zgłoszeniu telefonicznym przez pracowników Zamawiającego w czasie do 2 godzin od zgłoszenia. Wykonawca musi dysponować sprzętem obsługiwanym przez kierowcę lub operatora posiadającego stosowne uprawnienia odpowiednio do kierowania lub obsługi. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin świadczenia usługi stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość. Rzeczywista ilość godzin świadczenia usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drodze i może się różnić od wskazanych prognozowanych wielkości. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie zimowego utrzymania dróg. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.): kierowców/operatorów pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia, o ile czynności te nie są (nie będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. posób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę: 1.)Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające , że osoby o których mowa w pkt 3.15 niniejszej specyfikacji są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie osób na podstawie umowy o prace mogą być: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 3.4 niniejszej specyfikacji. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie , że wymagane czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę , podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia; b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę . Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów nr PESEL pracowników). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopia dowodu potwierdzająca zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę zatrudnienia osób na umowę o pracę – Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających zatrudnianie tych osób na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach