Przetargi.pl
Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w latach 2020-2021

Gmina Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, Świerkowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 5659300 , fax. 87 5659300
 • Data zamieszczenia: 2021-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suwałki
  Świerkowa 45
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 5659300 , fax. 87 5659300
  REGON: 79067097000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w latach 2020-2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w latach 2020-2021” według potrzeb Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 30.04.2021 roku. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg leżących na terenie Gminy Suwałk, polegające na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przyjęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury) 3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części (9 zadań). 3.2.1. Zadanie 1 obejmuje drogi: 1) Poddubówek – Zielone II – Niemcowizna- Zielone I; 2) Niemcowizna – Białe; 3) Niemcowizna – Wasilczyki – Przebród; 4) Przez wieś Kropiwne Nowe; 5) Wychodne ( od drogi Suwałki – Bakałarzewo; od drogi powiatowej do ostatnich zabudowań w kierunku Zielone Drugie). Ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 20 km. Szacowana ilość usług: 143,00 km. Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. 3.2.2. Zadanie 2 obejmuje drogi: 1) Przebród – Trzciane – Kropiwne Stare – Żyliny; 2) Łącznik I i II linii wsi Trzciane; 3) Korkliny przez wieś do szosy Suwałki – Chmielówka; 4) Korkliny przez las; 5) Kuków Folwark – Osowa; 6) Osowa (II linia); 7) Turówka Nowa – Korobiec; 8) Przez wieś Turówka Nowa – Taciewo; 9) Od szosy Suwałki Chmielówka przez Turówka Stara do Taciewa; 10) Przez wieś Taciewo; 11) Przez wieś Turówka Stara. Ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 35 km. Szacowana ilość usług: 450,70 km. Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. 3.2.3. Zadanie 3 obejmuje drogi: 1) Bród Mały; 2) Kuków Wieś ( od drogi Suwałki- Bakałarzewo do drogi Suwałki Filipów); 3) Zielone Kamedulskie – Wychodne; 4) Zielone Kamedulskie (od szosy Suwałki – Bakałarzewo) - Dubowo II (do drogi Suwałki – Raczki); 5) Zielone Kamedulskie (PGR Osiedle); 6) Zielone Kamedulskie – Dubowo II (łącznik); 7) Przez wieś Dubowo II; 8) Przez wieś Dubowo I; 9) Od drogi powiatowej Wychodne – Poddubówek do Kompostowni. Ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 20 km. Szacowana ilość usług: 263,20 km. Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. 3.2.4. Zadanie 4 obejmuje drogi: 1) Czarnakowizna – Osowa – Bród Nowy- Bród Stary; 2) Czarnakowizna ( dwie drogi od drogi w kierunku Potaszni przez wieś); 3) Potasznia – Biała Woda; 4) Drogi we wsi Biała Woda. Ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 30 km. Szacowana ilość usług: 392,60 km. Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. 3.2.5. Zadanie 5 obejmuje drogi: 1) Szwajcaria – Osinki; 2) Okuniowiec – Osinki (przez las); 3) Przez wieś Okuniowiec; 4) Okuniowiec – Nowa Wieś; 5) Okuniowiec – Mała Huta (do drogi powiatowej); 6) Mała Huta (nowe osiedle). Ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 30 km. Szacowana ilość usług: 291,40 km. Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. 3.2.6. Zadanie 6 obejmuje drogi: 1) Krzywe – Mała Huta; 2) Krzywe przez wieś; 3) Krzywe przez osiedle; 4) Sobolewo przez wieś do lasu; 5) Sobolewo II linia; 6) Gawrych Ruda (od szosy Płociczno - Sobolewo do szosy Gawrych Ruda – Słupie); 7) Płociczno Osiedle; 8) Płociczno - działki pod lasem; 9) Gawrych Ruda – Osiedle; 10) Gawrych Ruda (pod lasem). Ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 30 km. Szacowana ilość usług: 265,70 km. Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. 3.2.7. Zadanie 7 obejmuje drogi: 1) Leszczewek – Cimochowizna; 2) Leszczewek – Leszczewo; 3) Stary Folwark – Leszczewo; 4) Tartak ( od drogi Stary Folwark Leszczewo do drogi Tartak Piertanie); 5) Przez wieś Piertanie; 6) Magdalenowo (od szosy Suwałki – Sejny do szosy Wigry Burdyniszki); 7) Przez wieś Burdyniszki; 8) Stary Folwark – Leszczewek. Ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 30 km. Szacowana ilość usług: 246,30 km. Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. 3.2.8. Zadanie 8 obejmuje drogi: 1) Nowa Wieś (łącznik i II linia); 2) Przez wieś Nowa Wieś; 3) Nowa Wieś – Lipniak; 4) Lipniak ( trzy linie); 5) Przez wieś Wiatrołuża - Bobrowisko ( od szosy Suwałki - Kaletnik do szosy Suwałki – Kaletnik). Ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 20 km. Szacowana ilość usług: 158,00 km. Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać 2 pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. 3.2.9. Zadanie 9 obejmuje zwalczanie śliskości na drogach wymienionych w zadaniach 1-8 piaskarkami. Ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 150 km. Do zakresu usług należy: a) zwalczanie śliskości zimowej piaskarką wykonawcy, b) zabezpieczenie materiału tj. (piasek o uziarnieniu do 2mm) we własnym zakresie. Szacowana ilość usług: 155,08 km. Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać 2 piaskarki do zwalczania ślizgu. 3.3. Wykonawcy składający ofertę na Zadania 1-8 muszą zapewnić przy realizacji zamówienia w przypadku złożenia oferty na osiem zadań odśnieżania posiadanie co najmniej 16 pługów, na siedem zadań 14 pługów, na sześć zadań 12 pługów, na pięć zadań 10 pługów, na cztery zadania 8 pługów, na trzy zadania 6 pługów, na dwa zadania 4 pługi. 3.4. Przedmiotem zamówienia na Zadanie 1-8 jest usługa odśnieżania pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami na terenie Gminy Suwałki. Zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania od 4,0 metra do 6,0 metrów (w przypadku szerszego pasa drogowego) oraz zatoczki do mijania w odległości nie mniejszej niż 300 metrów jedna od drugiej oraz w miejscach zawiewanych do poszerzenia odśnieżania. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogów podanych wyżej zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelki informacje konieczne do przygotowania oferty. 3.5. Przedmiotem zamówienia na Zadanie 9 jest usługa usuwania śliskości zimowej nawierzchni dróg gminnych i dróg dojazdowych na terenie gminy Suwałki. Przy zwalczaniu śliskości zimowej piaskarką Wykonawca zabezpieczy materiał tj. (piasek o uziarnieniu do 2mm) we własnym zakresie. Koszt materiałów należy uwzględnić w cenie jednostkowej pracy sprzętu. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogów podanych wyżej zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelki informacje konieczne do przygotowania oferty 3.6. Dodatkowe uwagi Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia: Każdy z wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia może przeprowadzić wizję lokalną celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Każdy z wykonawców może zgłosić zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej terenu realizacji usługi. Podczas prowadzenia usług muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP, oraz wynikające z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3.7. Ilość szacunkowa km usług wskazana w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań jest ilością prognozowaną i będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług objętych przedmiotem zamówienia w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych. 3.8. Wykonawca podejmie akcję odśnieżania/zwalczania śliskości wyłącznie na wezwanie pracownika Urzędu Gminy Suwałki. 3.9. Wykonawca zobowiązuje się ustanowić osobę pełniącą dyżur telefoniczny przez 24 h/dobę i odpowiedzialną za kontakty z pracownikiem Urzędu Gminy Suwałki. 3.10. Ustala się minimalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) 30 min od wezwania przez pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg do 90 minut – kryterium oceny ofert. 3.11. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia się na własny koszt w materiał do usuwania gołoledzi na drogach w ilości zabezpieczającej poprawne wykonania zlecenia – dotyczy Zadania 9. 3.12. Do odśnieżania dróg należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śniegu z jezdni. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałej gotowości technicznej sprzętu i świadczenia usług przez wszystkie jednostki sprzętowe. 3.13. Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia określone przepisami szczególnymi do kierowania i obsługiwania sprzętów używanych podczas realizacji zadania. 3.14. Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów i pieszych. Powinna odbywać się na całej szerokości jezdni, aby nie powodować jej zwężenia. 3.15. Kolejność odśnieżania dróg, zakres i konieczność każdorazowo ustalana będzie przez Zamawiającego. 3.16. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pracy sprzętu przy wykonywaniu odśnieżania, która musi być potwierdzana przez Zamawiającego, lub właściwego sołtysa w imieniu Zamawiającego. 3.17. Wykonawca zobowiązany jest też do codziennego składania relacji o ilości dróg odśnieżonych po zakończeniu odśnieżania. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3.18. Cena za odśnieżanie oraz za usuwanie śliskości zimowej liczona jest od kilometra. 3.19. Zamawiający nie przewiduje płatności za czas dyżurów, oczekiwań, remontów, utrzymania sprzętu i operatorów w gotowości do odśnieżania/zwalczania śliskości. 3.20. Zamawiający wymaga, aby łączność z Wykonawcą lub operatorami obsługującymi sprzęt była dostępna przez całą dobę za pomocą telefonów komórkowych. 3.21. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania Wykonawcom interwencyjnych usług odśnieżania dróg na innych drogach w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych lub fizycznych. Wynagrodzenie za wykonane usługi interwencyjne będzie następowało na podstawie stawki za 1 km odśnieżania dróg wskazanym w formularzu ofertowym. 3.22. Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości km świadczenia usług w ilości nie większej niż 30% zamówienia podstawowego dla każdego Zadania objętego niniejsza SIWZ. W łącznej cenie ofertowej należy wycenić tylko zamówienie podstawowe. 3.23. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji określonego w pkt. 3.22 w czasie trwania umowy. 3.24. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca okresów na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe ( w tym z zachowaniem wymagań określonych dla danego Zadania), a także po takich samych cenach jednostkowych. 3.25. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do żądania od Zamawiającego dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie aneksu do umowy. 3.26. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy. 3.27. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego i zależeć będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego. 3.28. Wykonawca, który złoży oferty na wszystkie części zamówienia winien liczyć się z możliwością zlecenia mu wszystkich części zamówienia i mieć odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające ich prawidłowe wykonanie. 3.29. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy mapę z zaznaczonym obszarem i wykazem dróg objętych zadaniem. 3.30. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.): 1) kierowania pojazdami i urządzeniami, którymi realizowana będzie usługa zimowego utrzymania dróg (kierowców); Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby lub samo zatrudnionych. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 3.31. Kody CPV: 90620000-9 Usługi odśnieżania, 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach