Przetargi.pl
Odśnieżanie dróg gminnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w 2019

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33350 Piwniczna Zdrój, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 4464-214 , fax. 0-18 4464-033
 • Data zamieszczenia: 2019-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju
  ul. Krakowska 26
  33350 Piwniczna Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 0-18 4464-214, fax. 0-18 4464-033
  REGON: 15494400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odśnieżanie dróg gminnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO ZUBRZYK Od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy- droga główna – z posypywaniem K 293602 III 1100, Za kościół III 360, Droga za rozlewnią III 20, Droga Zubrzyk II III 200, Wzdłuż potoku koło świetlicy III 170, Zatoczka dla autobusu szkolnego - Zubrzyk II II 3 ary, Droga na działkach nr 163,143 „Na Polanie”, Droga do „Zielińskich”, droga do posesji Wielochów Zubrzyk 2 oraz podsypywanie na stromych podjazdach. II SOŁECTWO WIERCHOMLA Do Tadeusza Kuliga III 150, Do Bołoza (koło kościoła) III 160, Izwór do Kalińskiego III 1100, Droga Baraniacki Potok III 650, Do Rusiniaków III 200, Do Gumulaków, Królów III 150, Do Keklaka (Obłoz) III 220, Na Zawodzie III 400, Do Bagnickich -ZwięzloIII 150, Do Baziaków III 50, Do Olipry III 100, Od mostku (pocz. M. Wierchomli) do Chaty pod Pustą - z posypywaniem K 293601 III 1400, Od Chaty pod Pustą do Frydrycha i domów powyżej- z posypywaniem III 760, Do Smutka Pod PustąIII 400, Do Żywczaków, Nowaka os.Na Brzegu III 400, Parking przed kościołem III 8 arów, Bagnicka- Dziubiński 40m oraz podsypywanie na stromych podjazdach. III SOŁECTWO KOKUSZKA Od pętli autobusowej do osiedla Roztoki III 1700, IV SOŁECTWO KOKUSZKA Od źródełka wody mineralnej w Głębokiem do osiedla Certez i Cerchla III 2100, V SOŁECTWO KOKUSZKA Od Polanek do domów nr i 67 IV 2000, VI SOŁECTWO GŁĘBOKIE Od Wosiów do Kuców, od Kuców do Cieleckich VII OSIEDLE KOSARZYSKA Zaczerczyk od drogi na Bucznik III 2500, Zaczerczk (od góry) - Świniarki (do Miechurskich) III 700, Lyskowa, VIII OSIEDLE KOSARZYSKA Od parkingu do Obidzy wraz z posypywaniem K293586 I 2400, od Obidzy w kierunku do Barnowskich, Parking (część utwardzona) II 23 ary, Stary wyciąg narciarski do Śmigowskich III 530 Obidza - Niedźwiedze IV 1000, Droga do Gardonia III 700, Od pomnika kurierów na Zwór IV 1100, od pomnika do Sucha Dolina 2 oraz podsypywanie na stromych podjazdach. IX OSIEDLE KOSARZYSKA Na Trześniowy Groń od M. Dziedziny na Polanę do Janisza III 2300 X OSIEDLE KOSARZYSKA Podbukowiec od zakrętu k. Smydy -Bitne - Certez - k. Kuligów,.. III 3500 XI OSIEDLE KOSARZYSKA Tromowa - Polana Niżna - Górna Błankowa III 1800, Na Cichoniówkę III 750, Do przysiółka Tromowa III 450, Do Niewinnej k. OW Smrek III 600, XII OSIEDLE KOSARZYSKA Błankowa od szkoły III 1050, Do Stawiarskich (nad Błankową) III 350, XIII OSIEDLE KOSARZYSKA Na Rewałówkę od karczmy do Grucelów III 600, XIV OSIEDLE KOSARZYSKA Od Zamakowiska (Młaki) do Fiedorówki III 800, XV OSIEDLE KOSARZYSKA HALE Droga do os.Hale p. Grucela do Jezior IV 1200 Zamawiający zastrzega prawo do uszczegółowienia zakresów utrzymywanych dróg w poszczególnych częściach ( ich długości, ewentualnie dodatkowe odcinki), oraz zakresu posypywania. Określona w formularzu ofertowym planowana ilość godzin do przepracowania jest wartością szacunkową i może ulec zmianie, zwiększeniu do 30% w związku z występującymi warunkami atmosferycznymi. Rozliczenia dokonywane będą w oparciu o faktycznie przepracowany czas. Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: a) Przystąpienie do odśnieżania niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych. b) Wykonawca zobowiązuje się do 24 - godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia usług objętych umową. c) Rozpoczęcie odśnieżania niezwłocznie, jednak nie później niż 1 godzina od momentu otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego. d) Samodzielnego, natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi w godzinach nocnych, w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj. intensywnych opadów śniegu, po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji. e) Usuwanie śniegu z dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach i miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych. f) Używania sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego. g) Wyznaczenie osób pełniących dyżur, odpowiedzialnych za przystąpienie do odśnieżania. h) Zgłaszanie do przedstawiciela Zamawiającego każdorazowo przeprowadzonej akcji odśnieżania, wraz z podaniem liczby przejazdów i godzin wykonanej pracy. i) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. j) Pojazdy mechaniczne wykorzystywane do utrzymania zimowego mogą zostać objęte monitoringiem GPS przez Zlecającego. Dodatkowo obowiązki oraz sposób rozliczania określony został szczegółowo w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub na wszystkie części. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Przedmiotem niniejszego postepowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 5. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonani części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 6.4 Zamawiający wymaga określenia przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax, adresu mailowego oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie będzie prowadził rozliczeń w innych walutach niż PLN. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań z art. 29 ust. 4 PZP. 10. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 11. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy. Powyższe wymagania określone w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy winni przedłożyć z oferta następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy zawierający również oświadczenie w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – załącznik nr 1 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zwane dalej oświadczeniem – stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 a. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 2 b. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia c. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 2 d. dokumenty wskazane w pkt a,b i c muszą potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, e. w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty. 3. Oświadczenie wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od ... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy) 4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 5. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 PZ) – jeżeli dotyczy – dołączamy do oferty 6. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym. 7. Inne dokumenty zgodne z SIWZ. 8. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, z póz. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach