Przetargi.pl
ODPADY MEDYCZNE

Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Roosevelta
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 451 115, , fax. 446 478 925
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
  Roosevelta 3
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 446 451 115, , fax. 446 478 925
  REGON: 31549400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmd.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODPADY MEDYCZNE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych z Placówek podległych Powiatowemu Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  Zamawiający wymaga posiadania aktualnego zezwolenia właściwych organów na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, w tym odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 09, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach