Przetargi.pl
Odnowienie rocznej licencji ogólnouczelnianej oprogramowania MATLAB/Simulink Total Academic Headcount w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2020 r.

Politechnika Koszalińska ogłasza przetarg

 • Adres: 75453 Koszalin, ul. Śniadeckich
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 34-78-637, 34-78-635 , fax. (094) 34-78-636
 • Data zamieszczenia: 2017-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Koszalińska
  ul. Śniadeckich 2
  75453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, fax. (094) 34-78-636
  REGON: 170300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.tu.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowienie rocznej licencji ogólnouczelnianej oprogramowania MATLAB/Simulink Total Academic Headcount w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest odnowienie rocznej licencji ogólnouczelnianej oprogramowania MATLAB/Simulink Total Academic Headcount w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2020 r. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 48190000-6 Specyfikacja licencji ogólnouczelnianej 1. Licencja musi być dostępna dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Koszalińskiej. 2. Licencja musi uprawniać do instalacji oprogramowania na komputerach uczelnianych i domowych 3. Licencja musi umożliwiać instalacje typu licencje sieciowe, licencje indywidualne i licencje laboratoryjne. 4. Licencje sieciowe powinny umożliwić przypisania w strukturze uczelni administratorów lokalnych i opiekunów laboratoriów. 5. Licencje indywidualne powinny umożliwić aktywowanie minimum dwóch instalacji dla studentów i 4 instalacji dla pracowników. 6. Producent oprogramowania musi udostępnić portal techniczny dostępny przez WWW do zarządzania licencją, który powinien umożliwić: a. Dostęp do portalu z uprawnieniami ‘administrator uczelniany’. b. Dostęp do portalu dla wszystkich pracowników i studentów (konta indywidualne). c. Możliwość pobrania i aktywacji licencji indywidualnych przez każdą uprawnioną osobę. d. Dostęp do bezpłatnych materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, webinariów itp. 7. Producent oprogramowania musi zapewnić wsparcie dla bieżącej obsługi licencji dostępne poprzez kanał telefoniczny i poczty elektronicznej. 8. Oprogramowanie musi posiadać wszystkie dostępne moduły tzw. opcja Full Suite: Aerospace Blockset Aerospace Toolbox Antenna Toolbox Audio System Toolbox Automated Driving System Toolbox Bioinformatics Toolbox Communications System Toolbox Computer Vision System Toolbox Control System Toolbox Curve Fitting Toolbox Data Acquisition Toolbox Database Toolbox Datafeed Toolbox DSP System Toolbox Econometrics Toolbox Embedded Coder Filter Design HDL Coder Financial Instruments Toolbox Financial Toolbox Fixed-Point Designer Fuzzy Logic Toolbox Global Optimization Toolbox GPU Coder HDL Coder HDL Verifier Image Acquisition Toolbox Image Processing Toolbox Instrument Control Toolbox LTE HDL Toolbox LTE System Toolbox Mapping Toolbox MATLAB MATLAB Compiler SDK MATLAB Coder MATLAB Compiler MATLAB Distributing Computing Server - 32 workers MATLAB Report Generator Model Predictive Control Toolbox Model-Based Calibration Toolbox Neural Network Toolbox OPC Toolbox Optimization Toolbox Parallel Computing Toolbox Partial Differential Equation Toolbox Phased Array System Toolbox Polyspace Bug Finder Polyspace Code Prover Powertrain Blockset RF Blockset RF Toolbox Risk Management Toolbox Robotics System Toolbox Robust Control Toolbox Signal Processing Toolbox SimBiology Simscape Driveline Simscape Electronics SimEvents Simscape Fluids Simscape Multibody Simscape Power Systems Simscape Simulink Simulink 3D Animation Simulink Check Simulink Code Inspector Simulink Coder Simulink Coverage Simulink Control Design Simulink Design Optimization Simulink Design Verifier Simulink Desktop Real-Time Simulink PLC Coder Simulink Real-Time Simulink Report Generator Simulink Requirements Simulink Test Spreadsheet Link Stateflow Statistics and Machine Learning Toolbox Symbolic Math Toolbox System Identification Toolbox Text Analytics Toolbox Trading Toolbox Vehicle Network Toolbox Vision HDL Toolbox Wavelet Toolbox WLAN System Toolbox Zamawiający określił przed wszczęciem postępowania, że do kosztów cyklu życia w ramach niniejszego postępowania zalicza się wyłącznie koszt przedmiotu postępowania, tj. odnowienie rocznej licencji ogólnouczelnianej oprogramowania MATLAB/Simulink Total Academic Headcount w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48190000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 3) W okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.23, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach