Przetargi.pl
Odnowa oznakowania poziomego na drogach krajowych województwa małopolskiego w latach 2015 - 2017

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4172172, 4172179, 4172183 , fax. 012 4110118
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
  ul. Mogilska 25 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4172172, 4172179, 4172183, fax. 012 4110118
  REGON: 01751157500075
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowa oznakowania poziomego na drogach krajowych województwa małopolskiego w latach 2015 - 2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Odnowa oznakowania poziomego na drogach krajowych województwa małopolskiego w latach 2015 - 2017 w podziale na następujące części: Część nr 1 - obejmująca odnowę oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Rejon Kraków Część nr 2 - obejmująca odnowę oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Rejon Nowy Sącz Część nr 3 - obejmująca odnowę oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Rejon Nowy Targ Część nr 4 - obejmująca odnowę oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Rejon Tarnów Część nr 5 - obejmująca odnowę oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Rejon Wadowice Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie robót polegających na odnowieniu oznakowania poziomego na wyznaczonych odcinkach dróg krajowych województwa małopolskiego w latach 2015 -2017. Ilości, lokalizacje i terminy robót podstawowych oraz cząstkowych określane będą każdorazowo w zleceniu Zamawiającego. Roboty podstawowe - roboty, których łączna powierzchnia do odnowienia oznakowania na poszczególnych odcinkach dróg, określona w zleceniu wykonania robót, jest równa lub wyższa niż 7 000,00 m2. Roboty wykonywane są zazwyczaj w drugim kwartale każdego roku zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu na wyznaczonych odcinkach dróg krajowych. Roboty cząstkowe - roboty, których łączna powierzchnia do odnowienia oznakowania na poszczególnych odcinkach dróg, określona w zleceniu wykonania robót, jest mniejsza niż 7 000,00 m2. Roboty cząstkowe wynikają z bieżących potrzeb, spowodowanych zmianami w stałej organizacji ruchu bądź wykonaniem nakładek nawierzchni bitumicznej, mogą być realizowane w dowolnym okresie trwania umowy. Planowane zakresy i lokalizacje robót podstawowych przewidzianych do wykonania w latach 2015 - 2017 określono, oddzielnie dla poszczególnych części zamówienia, w załącznikach 1.1-1.5 w Tomie IV SIWZ- Planowane zakresy robót podstawowych dla części 1-5. Formularze cenowe zawierają zbiorcze zestawienia planowanych ilości robót podstawowych oraz szacowane ilości robót cząstkowych dla każdej części zamówienia. /Rozdział 2 Tomu I SIWZ/. Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, ze jeden Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż dwie części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiednio dla: Części nr 1 - 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) Części nr 2 - 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) Części nr 3 - 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) Części nr 4 - 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Części nr 5 - 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Efektywność
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach