Przetargi.pl
Odnawialne źródła energii szansą poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie Zakliczyn

Gmina Zakliczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 32-840 Zakliczyn, Rynek 32
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6326460 , fax. 14 6326455
 • Data zamieszczenia: 2015-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakliczyn
  Rynek 32 32
  32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie
  tel. 14 6326460, fax. 14 6326455
  REGON: 85166096700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakliczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnawialne źródła energii szansą poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie Zakliczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji paneli (modułów) fotowoltaicznych o łącznej mocy 99,96 kWp na terenie Zakładu Oczyszczalni w Zakliczynie ul. Krakowska 11, 32-840 Zakliczyn 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Etap I - faza projektowa 1 Wykonanie projektu technicznego wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę, 2. Sporządzenie kompletnego projektu techniczno - budowlanego obejmującego: a) Badania geologiczne terenu na którym posadowiona będzie konstrukcja wsporcza 1 egz. wersja papierowa oraz elektroniczna CD 1 szt. (dotyczy terenu, gruntu) b) Projekt budowlany 3 egz. Wersja papierowa i elektroniczna CD 1 szt. c) Projekt wykonawczy z podziałem na branże 3 egz. Wersja papierowa oraz elektroniczna CD 1 szt. d) Instrukcję obsługi i konserwacji elektrowni w języku polskim 1 egz. Wersja papierowa oraz elektroniczna CD 1 szt. Etap II - faza wykonania robót budowlanych 1. Wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na gruncie, oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji i uzgodnień, pozwoleń z jednostkami administracyjnymi w szczególności: a) wykonanie konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznych, ( na gruncie) b) wykonanie instalacji elektrycznej, c) dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych szt. 285 d) wykonanie systemów: dodatkowej ochrony od porażeń, połączeń wyrównawczych, oraz ochrony przepięciowej, e) wykonanie układu wizualizacji parametrów pracy układu ogniw, f) uruchomienie systemów, próby i rozruch, g) wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wszelkich pozwoleń (jeżeli jest konieczna), 2. Wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu Budynku Garażu, zlokalizowanego na terenie Zakładu Oczyszczalni w szczególności: a) wykonanie konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznych, b) wykonanie instalacji elektrycznej, c) naprawa dachu po montażu konstrukcji, d) dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu, szt. 72 e) wykonanie systemów: dodatkowej ochrony od porażeń, połączeń wyrównawczych, oraz ochrony przepięciowej, f) uruchomienie systemów, próby i rozruch, g) wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wszelkich pozwoleń (jeżeli jest konieczna), 3. Wykonanie banku akumulatorów i połączenie instalacji z bankiem, oraz wykonanie opomiarowana wyprodukowanej energii. 4. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej , wszystkie informacje zostały zawarte w PFU konieczne do wykonania takiej dokumentacji jak również przewidzianych robót w ramach tego zadania. 5. Panele (moduły) fotowoltaiczne powinny spełniać poniższe parametry: a) Wymiary - wysokość x szerokość x grubość: nie więcej niż 1685 x 993 x 50m b) Moc maksymalna modułu - nie mniej niż 280 Wp c) Sprawność modułu - nie mniej niż 16,8% d) Natężenie pracy prądu przy mocy maksymalnej - w granicach 7,66 A e) Napięcie przy mocy maksymalnej - w granicach 30,00V f) Maksymalne napięcie pracy - 1000V 6. Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać certyfikat akredytowanej jednostki badawczo certyfikującej dla elementów fotowoltaicznych, potwierdzający ich zgodność z obowiązującymi normami, w szczególności normą PN - EN_61215.  7. Wszystkie produkty powinny być nowe rok produkcji 2014-2015 posiadać aktualne certyfikaty jakości raz być wyprodukowane w Unii Europejskiej. 7. Użyte w PFU (jeżeli takie występują ) nazwy własne i znaki towarowe producentów, są wskazane tylko przykładowo, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości jego opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca może stosować materiały i urządzenia równoważne - tzn. o funkcjonalności wskazanej w dokumentacji oraz o parametrach technicznych nie niższych niż wymienione w dokumentacji, posiadające certyfikaty, o których mowa w niniejszej SIWZ. 8. Roboty będą wykonywane w obiekcie użytkowanym i czynnym . Wykonawca musi wziąć pod uwagę konieczność skoordynowania swoich działań na obiekcie z działaniami obsługi Zakładu Oczyszczalni. 9. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty zgodnie z niniejszą SIWZ, zawartą umową i ofertą przetargową. Ponadto zamówienie należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków: 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623), 2) właściwych przepisów bhp i ppoż., 10. Gwarancja jakości: Wykonawca udzieli rękojmi na wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych robót, w wysokości co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego. W stosunku do paneli fotowoltaicznych, gwarancja będzie nie krótsza niż 10 lat, inwertery 5 lat, konstrukcja 10 lat, akumulatory 2 lata.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zakliczyn.pl/przetargi/2015/przetarg_01.zip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach