Przetargi.pl
Odłapywanie bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Sulejów

Gmina Sulejów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6102500 , fax. 44 6162551
 • Data zamieszczenia: 2013-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulejów
  ul. Konecka 42 42
  97-330 Sulejów, woj. łódzkie
  tel. 44 6102500, fax. 44 6162551
  REGON: 59064832700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odłapywanie bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Sulejów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sulejów i/lub odbioru ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Sulejów. 2. Transport wyłapanych i/lub odebranych z terenu Gminy Sulejów bezdomnych zwierząt do obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt. 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym i/lub odebranym z terenu Gminy Sulejów przed dniem, jak i w trakcie obowiązywania umowy polegającej na: 1) wyżywieniu; 2) opiece weterynaryjnej, w tym w szczególności badaniach, leczeniu, szczepieniach, kastracji, sterylizacji, 3) znakowaniu wyłapanych i/lub odebranych bezdomnych zwierząt i poszukiwaniu dla nich nowych właścicieli; 4. Przejęcie przebywających bezdomnych zwierząt w schronisku Przedsiębiorstwa Komunalnego SANIKOM Sp. z o.o., Bełchatów ul. Zdzieszulickiej, w ilości 10 sztuk wyłapanych z terenu Gminy Sulejów. Zmawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przejęcia może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy, zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Za przejęcie zwierząt Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych opłat z tego tytułu. 5. Wyłapywanie i/lub odbiór bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Sulejów ma charakter stały w okresie obowiązywania umowy, odbywać się będzie niezwłocznie na telefoniczne zgłoszenie interwencyjne Zamawiającego nie później jednak niż 24 godziny od zgłoszenia. Zgłoszenia będzie dokonywać osoba wskazana przez Zamawiającego. 6. Wyłapywanie i/lub odbiór bezdomnych zwierząt prowadzony będzie przez przeszkolone osoby, odbywać się będzie pod nadzorem pracownika Zamawiającego i zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 7. Wyłapane bezdomne zwierzęta Wykonawca przewozi środkiem transportu do schroniska. 8. Transport zwierząt odbywać się będzie w warunkach i na zasadach zgodnych z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1007 ze zmianami). 9. W schronisku zwierzęta muszą mieć zapewnioną opiekę tj. odpowiednie miejsce przebywania, całodzienne wyżywienie oraz odpowiednią opiekę weterynaryjną. 10. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie dysponował stanowiskami dla bezdomnych zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu Gminy Sulejów w ilości zapewniającej należytą realizację usługi objętej umowa. 11. Wykonawca będzie prowadził rejestr, który obejmować będzie: 1) wykaz zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu Gminy Sulejów wraz z terminem ich wyłapania i/lub odebrania w danym miesiącu; 2) wykaz zwierząt z terenu Gminy Sulejów będących w danym miesiącu w schronisku wraz z liczbą dni ich pobytu; 3) wykaz zwierząt poddanych eutanazji z przyczyn humanitarnych, liczbę zwierząt padłych, liczbę zwierząt oddanych nowym właścicielom, zaszczepionych, leczonych oraz oznakowanych w danym miesiącu. Wspólny słownik zamówień (CPV): 98.38.00.00-0; 85.20.00.00-1 12. Zamawiający wymaga, aby ww. usługa była wykonywana zgodnie z przepisami: 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn.zm.); 2) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późno zm.); 3) Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391); 4) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. - w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753): - rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. - w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657). 5) Uchwała Nr XXV/246/2013 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulejów w 2013 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sulejow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach