Przetargi.pl
Odkomarzanie Pól Irygacyjnych o łącznej powierzchni 1000 ha metodą agrolotniczą

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7779230, 7779231 , fax. 071 7779229
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 1/8 1/8
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7779230, 7779231, fax. 071 7779229
  REGON: 00109467000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odkomarzanie Pól Irygacyjnych o łącznej powierzchni 1000 ha metodą agrolotniczą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: a) wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu dezynsekcji Pól Irygacyjnych we Wrocławiu samolotem przeznaczonym do oprysków agrolotniczych na powierzchni 1000 ha, b) wykonywanie zabiegów preparatami chemicznymi zwalc
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w obcej, wymienialnej walucie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczeni
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 2. posiadają uprawnienia do wykonywania usług agrolotnicznych (Ustawa Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. - Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z póżn. zm.); 3. posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej dwóch usług polegających na przeprowadzeniu dezynsekcji metodą agrolotniczą, na łączną kwotę o wartości minimum 50.000,00 zł brutto dla obu usług; 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu takich osób tj. co najmniej dwoma osobami z których jedna osoba posiada uprawnienia lotnicze (Ustawa Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. - Dz.U. Nr 130, poz. 1112 z póź.zm.) oraz jedna ukończyła szkolenie z zakresu stosowania i nabywania środków ochrony roślin; 5. dysponują potencjałem technicznym lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu potencjału technicznego tj. minimum 1 samochodem osobowym oraz 1 samolotem lub 1 helikopterem; 2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenie i dokumenty: - w formie oryginału: 1. oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzonej imienną pieczątką i własnoręcznym podpisem: (§ 4.1. Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane): 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby). 3. aktualny certyfikat usług lotniczych; 4. wykaz wykonanych z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej dwóch usług, polegających na przeprowadzeniu dezynsekcji metodą agrolotniczą, na łączną kwotę o wartości minimum 50.000,00 zł brutto dla obu usług; 5. dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 4 powyżej, zostały wykonane należycie; 6. wykaz co najmniej dwóch osób, którymi Wykonawca dysponuje lub w oparciu o pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego będzie dysponował, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień) niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu powierzonych im czynności. W wykazie należy wskazać co najmniej jedną osobę, która posiada uprawnienia lotnicze oraz jedną osobę, która ukończyła szkolenie z zakresu stosowania i nabywania środków ochrony roślin; 7. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 6 powyżej, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 8. aktualny dokument potwierdzający, że osoba, która będzie wykonywała zamówienie (pilot) posiada uprawnienia lotnicze, 9. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca tj. co najmniej 1 samochodu osobowego, 1 samolotu lub 1 helikoptera; 10. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 9 powyżej, Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. B) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie - dokument wymieniony w pkt A)2. 4. Oświadczenie wymienione w pkt A)1 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub każdego z Wykonawców). 5. Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć jako wspólne dla nich wszystkich dokumenty wymienione w pkt A)3-A)10. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie: a) odrębnie - warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, b) łącznie - posiadane przez Wykonawców doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. C) Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006r. nr 87, poz. 605 ze zmianami). 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt A)2 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju pochodzenia lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt C)1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Dokumenty napisane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach