Przetargi.pl
Odczynniki laboratoryjne do badań hormonalnych pasujących do aparatu Liaison XL.

Instytut Matki i Dziecka ogłasza przetarg

 • Adres: 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 32-77-240 , fax. 022 32-77-233, 32-77-305
 • Data zamieszczenia: 2019-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Matki i Dziecka
  ul. Kasprzaka
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 32-77-240, fax. 022 32-77-233, 32-77-305
  REGON: 28839500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imid.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odczynniki laboratoryjne do badań hormonalnych pasujących do aparatu Liaison XL.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odczynniki laboratoryjne do badań hormonalnych pasujących do aparatu Liaison XL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zał. Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 3b do SIWZ. 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenia w zakresie wskazanym w Zał. nr 3 i 3a do SIWZ; 3) „tabela asortymentowo – cenowa” według wzoru stanowiącego Zał. Nr 2 do SIWZ; 4) wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy); 5) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach