Przetargi.pl
Odczynniki do badań układu krzepnięcia i hemoglobiny glikowanej wraz z dzierżawą aparatów III

Szpital Specjalistyczny w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Rydygiera
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 106 207 , fax. (067) 212 40 85
 • Data zamieszczenia: 2020-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Pile
  ul. Rydygiera 1
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 106 207, fax. (067) 212 40 85
  REGON: 12618200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalpila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odczynniki do badań układu krzepnięcia i hemoglobiny glikowanej wraz z dzierżawą aparatów III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do badań układu krzepnięcia i hemoglobiny wraz z dzierżawą 3 aparatów - dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru załączonego do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ; oświadczenia wymienione w rozdziale 6 niniejszej SIWZ stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ; W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona ściśle według postanowień Specyfikacji. Oferta musi być napisana czytelnie - wskazany maszynopis lub wydruk komputerowy. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) musi być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego wymagane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach