Przetargi.pl
Odbudowa uszkodzonego mostu na potoku Grajcarem w miejscowości Jaworki

Miasto i Gmina Szczawnica ogłasza przetarg

 • Adres: 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2622203, 2622530 , fax. 018 2622530
 • Data zamieszczenia: 2015-10-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Szczawnica
  ul. Szalaya 103 103
  34-460 Szczawnica, woj. małopolskie
  tel. 018 2622203, 2622530, fax. 018 2622530
  REGON: 00052638600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa uszkodzonego mostu na potoku Grajcarem w miejscowości Jaworki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: Odbudowa uszkodzonego mostu na potoku Grajcarem w miejscowości Jaworki. W zakresie realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie następujących głównych robót tj.: DOJAZDY, DOJŚCIA: Roboty przygotowawcze Roboty rozbiórkowe Skrzyżowanie, dojazdy, dojścia Oznakowanie (pionowe, poziome) REMONT MOSTU Roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu, Budowa nowego obiektu Roboty przygotowawcze Roboty ziemne Roboty rozbiórkowe Budowa mostu Roboty przygotowawcze - most Przyczółki, stopy Budowa konstrukcji nośnej Dźwigary i płyta mostowa Sprężenie dźwigarów Izolacje nawierzchniowe Łożyska mostowe Urządzenie dylatacyjne Odwodnienie obiektu Kapa chodnikowa Elementy zabezpieczające - most Nawierzchnia jezdni mostu Zabezpieczenia antykorozyjne - most Inne roboty Płyty przejściowe UMOCNIENIE SKARP POTOKU Roboty przygotowawcze Roboty ziemne Roboty regulacyjne Odbudowa ogrodzeń Odbudowa muru oporowego, wraz z zabezpieczeniem w postaci odsadzki betonowej Dokumentacja projektowa W zakresie wykonania mostu bazą jest wykonanie w konstrukcji żelbetowej sprężonej. Dopuszcza się jednak wykonanie mostu przy zastosowaniu prefabrykatów, przy zachowaniu następujących parametrów: Obiekt zaprojektowano na klasę obciążenia B wg PN-85/S-10030 Parametry mostu: - obiekt jednoprzęsłowy - długość całkowita ustroju nośnego - 16.19 m - rozpiętość teoretyczna - 14.17m - kąt skrzyżowania osi podłużnej mostu z osią potoku - 79.6? - kąt ukosu podpór - 81.2? - całkowita szerokość obiektu - 8.70m - światło poziome mostu - 13.00m - światło pionowe mostu - ok. 4.26m Oferent wskazuje w złożonej ofercie wybrany przez siebie sposób realizacji, który jest niezmienny w czasie realizacji umowy. W przypadku wyboru przez Wykonawcę sposobu wykonania mostu z prefabrykatów, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt projekt wykonawczy i przedstawić go do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem oraz ich odbioru w szczególności w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest przedstawienie przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu oraz programu zapewnienia jakości robót (PZJ). Wykonawca robót zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych protokołów potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego zarządcę wszystkich ew. wbudowanych w pasie drogowym mediów przebudowanych w ramach przedmiotowego zamówienia elementów infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym. Szczegółowy zakres robót podany został w przedmiarach robót stanowiących załączniki do siwz. Szczegóły techniczne zostały określone w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do siwz. Uwagi: Zamawiający zakłada udzielenie przez Wykonawcę, co najmniej 6 letniego okresu gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia, który to okres może zostać przez Wykonawcę wydłużony. Maksymalne punktowane wydłużenie okresu gwarancji wynosi 2 lata (gwarancja łączna na 8 lat). Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy, jednakże Zamawiający informuje, że ilekroć w siwz lub załącznikach do siwz, przedmiot zamówienia zostanie opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Oznacza to ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do niniejszej siwz. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 Ustawy poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej poprzez załączenie wykazu innych niż w siwz materiałów oraz kart katalogowych lub temu podobnych dokumentów. Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY. Przepisy art. 30 Ustawy w powyższym zakresie stosuje się odpowiednio. Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 30 ust. 1-3 i ust. 5 Ustawy. Złożone w toku postępowania dokumenty posłużą Zamawiającemu do dokonania oceny czy oferta jest równoważna. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Wskazanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę do przedstawienia brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 ust. 1 Ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452200005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do minimalnego okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczawnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach