Przetargi.pl
Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Gruszów-Koza, nr dz. ewid. 251/4 w miejscowości Szczyrzyc oraz nr dz. ewid. 410/4 w miejscowości Pogorzany w km 0+120-0+135

Urząd Gminy Jodłownik ogłasza przetarg

 • Adres: 34-620 Jodłownik, Plac im. III Rzeczpospolitej
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Jodłownik
  Plac im. III Rzeczpospolitej
  34-620 Jodłownik, woj. małopolskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jodlownik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Gruszów-Koza, nr dz. ewid. 251/4 w miejscowości Szczyrzyc oraz nr dz. ewid. 410/4 w miejscowości Pogorzany w km 0+120-0+135
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Gruszów-Koza, nr dz. ewid. 251/4 w miejscowości Szczyrzyc oraz nr dz. ewid. 410/4 w miejscowości Pogorzany w km 0+120-0+135, której zakres obejmuje wykonanie : - robót przygotowawczych, - robót rozbiórkowych, - robót ziemnych, - przyczółków, - konstrukcji nośnej stalowej, - nawierzchni na moście, - dojazdów, robót przygotowawczych i ziemnych, - podbudowy i nawierzchni, - korekty koryta potoku - robót ziemnych, - umocnienia dna i skarp narzutem z kamienia łamanego luzem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości : 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych i zero groszy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/ugjodlownik
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach