Przetargi.pl
Odbudowa historycznej chaty szachulcowej na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie.

Zamek Książąt Pomorskich-Muzeum w Darłowie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-150 Darłowo, ul. Zamkowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-94 3142351, , fax. 0-94 3142351
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamek Książąt Pomorskich-Muzeum w Darłowie
  ul. Zamkowa 4
  76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-94 3142351, , fax. 0-94 3142351
  REGON: 330032734
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zamekdarlowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa historycznej chaty szachulcowej na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku kasowo – ekspozycyjnego w ramach odbudowy historycznej chaty szachulcowej oraz prace konserwatorskie ściany skrzydła południowo-wschodniego oraz południowo-zachodniej ściany wieży przy Zamku Książąt Pomorskich na działkach 512/2, 516/3 i 517/1 w obrębie ewidencyjnym 10 miasta Darłowa, według opracowanej dokumentacji technicznej i wydanej decyzji nr 93/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. 1.2.1. Zakres robót przewidziany do wykonania w ramach odbudowy historycznej chaty szachulcowej na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych: - renowacja i konserwacja ścian zamku w obrębie odbudowy chaty szachulcowej, - prace rozbiórkowe i ziemne nad istniejącym podpiwniczeniem, - wykonanie nawierzchni tarasu na istniejącym podpiwniczeniu, - wykonanie podłóg wewnętrznych w chacie, - montaż konstrukcji ścian zewnętrznych, stropów więźby dachowej, impregnacja bali, krawędziaków, - wypełnienie fach, podłogi i izolacja stropu poddasza, - pokrycie, obróbki blacharskie i izolacja dachu, - ścianki działowe wewnętrzne, - montaż stolarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych drewnianych. 1.2.2. Budowa instalacji wody zimnej, kanalizacji, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz centralnego ogrzewania w wykonaniu podłogowym w projektowanym budynku historycznej chaty szachulcowej. Instalacja zasilać będzie punkty poboru wody użytkowej w sanitariatach oraz „punkcie kuchennym” oraz ogrzewać będzie przedmiotowy budynek. 1.2.3. Montaż instalacji elektrycznych nn-0,4 kV, wykonane przewodami kabelkowymi okrągłymi i płaskimi w bruzdach pod tynkiem i w tynku, w rurkach, w listwach. Przy wykonaniu instalacji wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposobów ich montażu należy przeprowadzić następujące czynności podstawowe: trasowanie, przebicie przez ściany i stropy, układanie rur instalacyjnych sztywnych, w których będą prowadzone przewody, montaż instrukcji wsporczych i uchwytów, układanie i łączenie przewodów, montaż osprzętu. Do zasilania w/w chaty należy przeprowadzić zasilanie w rurach ochronnych piwnicami muzeum oraz poprzez wewnętrzny dziedziniec. Na dziedzińcu należy rozebrać pas bruku szer. 0,5 m, wykonać wykop ziemny, ułożyć rury ochronne a po ułożeniu kabla wykop zasypać z ubiciem warstwami i ponownie ułożyć bruk. 1.2.4. Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SSP, instalacji sygnalizacji alarmu włamania i napadu SSWN wraz z czujkami dymu, instalacji telewizji przemysłowej CCTV oraz instalacji telefoniczno-komputerowej w odbudowanej historycznej chacie szachulcowej. UWAGA !!! W przypadku gdy opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia w załączonych dokumentacjach projektowych oraz załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazuje na materiały opisane znakami towarowymi, nazwami producentów, norm, europejskich ocen technicznych dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych. Ocena równoważności zastosowanych materiałów dokonana zostanie przez Zamawiającego po uzyskaniu opinii projektanta. Wykonawca wskazać będzie musiał, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza również możliwość zamiany materiałów w czasie realizacji zamówienia przy zachowaniu warunków odnoszących się do dostarczenia materiałów służących ocenie równoważności. UWAGA! W materiałach przetargowych zamieszczonych na stronie www.bip.zamekdarlowo.pl – dla niniejszego postępowania zamieszczone zostały pomocnicze przedmiary robót. Mają one charakter orientacyjny i w żaden sposób nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Podstawą sporządzenia wyceny robót jest projekt budowlany. UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany: - po zakończeniu robót sporządzić inwentaryzację geodezyjną, zatwierdzoną przez odpowiedni z uwagi na lokalizację robót, Urząd Geodezji i Kartografii i dostarczenie jej Zamawiającemu w dniu odbioru, - dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane dokumenty umożliwiające uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanej infrastruktury, w tym sporządzić dokumentację powykonawczą dla realizowanych robót. 1.3 Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (w zakresie: robót konstrukcyjnych, murarskich, robót wykończeniowych) w sytuacji, gdy wykonywanie tych prac polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040, z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 13.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 76 85660003 0100 0390 2000 0132 Za datę wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu uważa się uznanie rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokonanego przelewu. 13.3. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna obowiązany jest załączyć do oferty oryginalny dokument wadium, który winien zostać umieszczony w oddzielnej kopercie, aby umożliwić dostęp do dokumentu bez naruszania integralności oferty. W każdym przypadku oferta powinna zawierać również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie złożonych dokumentów oryginalnych dot. wadium. 13.4. Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz może być wnoszone przez poszczególnych konsorcjantów. Ze złożonych dokumentów musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 13.6. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie Pzp. 13.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składnia ofert. 13.10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty; 2. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach