Przetargi.pl
Odbudowa drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa - Barnowiec w km 2+140-2+200, 2+400-2+450, 5+270÷5+300, 5+865÷5+890 wraz z murem oporowym w km 1+400÷1+480

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4426488 , fax. 018 4426345
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
  ul. Wiśniowieckiego 136 136
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 018 4426488, fax. 018 4426345
  REGON: 49189900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.nowy-sacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Budżetowa Powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa - Barnowiec w km 2+140-2+200, 2+400-2+450, 5+270÷5+300, 5+865÷5+890 wraz z murem oporowym w km 1+400÷1+480
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbudowa drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa - Barnowiec w km 2+140÷2+200, 2+400 ÷ 2+450, 5+270 ÷ 5+300, 5+865 ÷ 5+890 wraz z murem oporowym w km 1+400 ÷ 1+480. Zakres robót obejmuje: Droga powiatowa nr 1525 K Maciejowa - Barnowiec w km 1+400 ÷ 1+440, 2+140 ÷ 2 + 200, 2+400 ÷ 2+450, 5+270 ÷ 5+300, 5+865 ÷ 5+890 Odbudowa umocnień korpusu drogowego w formie koszy siatkowo - kamiennych i gabionów. Odbudowa muru oporowego. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ. W przypadku, gdy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub załącznikach pojawią się nazwy materiałów lub towarów ze wskazaniem producenta lub zostały użyte znaki towarowe lub nazwy własne patentów lub pochodzenia celem określenia przedmiotu zamówienia oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i dotyczy to całości zamówienia. W przypadku gdy w materiałach przetargowych pojawiają się normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452200005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) - nie później niż w terminie składania ofert. 2. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu - wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą zostanie wykluczony. 4. Wadium w pieniądzu: Wadium w formie przelewu należy wpłacić na konto Zamawiającego nr: 59 1050 1722 1000 0023 5449 3849 z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu na: Odbudowa drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa - Barnowiec. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego - do oferty należy załączyć kserokopię przelewu. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 5. Wadium w pozostałych formach dopuszczonych specyfikacją - oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w kasie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 136 - w godzinach pracy Kasy Zarządu (08.00 - 14.00), lub załączyć do oferty. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia postępowania lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium o którym mowa w ust. 2 lit. b, c, d, e albo zostanie przedłużony przez wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 6. UWAGA: a) Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wadium przetargowego, w treści gwarancji nie mogą być żadne postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do realizacji tych gwarancji. b) Gwarancje muszą określać bezwarunkowe prawo Zamawiającego do realizacji gwarancji. c) Gwarancje, w których ograniczono prawa Zamawiającego do spełnienia jakichkolwiek warunków, oprócz wynikających ze specyfikacji i ustawy uznane zostaną jako nie spełniające warunków. d) Zamawiający uprawniony jest do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wszelkich należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy a w szczególności naliczonych kar umownych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.nowy-sacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach