Przetargi.pl
Odbudowa drogi gminnej nr 110160L Deszkowice Pierwsze-Rozłopy

Gmina Sułów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-448 Sułów, Sułów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 826 202 , fax. 846 826 227
 • Data zamieszczenia: 2019-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sułów
  Sułów 63
  22-448 Sułów, woj. lubelskie
  tel. 846 826 202, fax. 846 826 227
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulow.pl bip.sulow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi gminnej nr 110160L Deszkowice Pierwsze-Rozłopy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej nr 110160L Deszkowice Pierwsze-Rozłopy: od km 0+290 do km 0+750 w miejscowości Deszkowice Pierwsze uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. oraz od km 0+750 do km 1+000 w miejscowości Rozłopy. Postępowanie prowadzone jest z podziałem na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1a do SIWZ (w zakresie robót dotyczących drogi gminnej nr 110160L od km 0+290 do km 0+750 w miejscowości Deszkowice Pierwsze uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.) i załącznik 1b do SIWZ (w zakresie robót dotyczących drogi gminnej nr 110160L od km 0+750 do km 1+000 w miejscowości Rozłopy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach