Przetargi.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzynowłoga Mała

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 06-316 Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 512 720 , fax. 297 512 725
 • Data zamieszczenia: 2019-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Kościelna 3
  06-316 Krzynowłoga Mała, woj. mazowieckie
  tel. 297 512 720, fax. 297 512 725
  REGON: 54666700000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzynowłoga Mała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krzynowłoga Mała w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z: przepisami ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) i aktami wykonawczymi do ww. ustawy oraz przepisami obowiązujących uchwał Rady Gminy Krzynowłoga Mała: w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzynowłoga Mała.Wykonawca zrealizuje usługę w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Odpady komunalne zmieszane, odpady ulegające biodegradacji z terenu Gminy Krzynowłoga Mała z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pierwszej kolejności należy kierować do instalacji posiadających status instalacji komunalnych do przetwarzania odpadów. Odpady o których mowa powyżej mogą być zagospodarowywane wyłącznie w instalacjach do tego przeznaczonych. Wykonawca wskaże w ofercie instalacje komunalne do których jako podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzynowłoga Mała będzie przekazywać odbierane odpady. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbywać się będzie z częstotliwością określoną w SIWZ.Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Krzynowłoga Mała stacjonarny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Krzynowłoga Mała dalej PSZOK czynny co najmniej raz w miesiącu, bądź zlokalizować taki punkt na terenie innej gminny. W przypadku umiejscowienia PSZOK na terenie innej gminny, nie może to być odległość większa jak 25 km od siedziby Zamawiającego tj. Krzynowłoga Mała ul. Kościelna 3. PSZOK musi być otwarty nieprzerwanie co najmniej osiem godzin w przedziale czasowym pomiędzy 7:00 a 17:00. Wykonawca odbierze z nieruchomości, , każdą ilość wystawionych przez właścicieli tych nieruchomości odpadów komunalnych. Odpady komunalne zmieszane wystawione w pojemnikach bądź workach koloru czarnego, odpady segregowane wystawione w workach przeznaczonych do segregacji.W ramach realizacji zamówienia Wykonawca odbierać będzie odpady tylko i wyłącznie pochodzące z terenu Gminy Krzynowłoga Mała.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli: a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Krzynowłoga Mała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie przepisu art.41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.); posiada zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru zgodnie z przepisem art. 233 ww. ustawy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach