Przetargi.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola w okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r.

Miasto Zduńska Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 825 02 00 , fax. 43 825 02 02
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zduńska Wola
  ul. Stefana Złotnickiego 12
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 43 825 02 00, fax. 43 825 02 02
  REGON: 59842800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola w okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola, składowanych w pojemnikach stanowiących własność Wykonawcy, użyczonych przez Wykonawcę nieodpłatnie Zamawiającemu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r., w następujący sposób: 1) podstawieniu jednakowych pod względem wykonania i koloru pojemników na odpady w zależności od zamówienia i ustawienie w miejscach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie pojemniki dostarczone przez Wykonawcę powinny być stale sprawne, zamykane i mieć estetyczny wygląd; 2) odbiorze zapełnionych pojemników na zgłoszenie telefoniczne przez pracownika Urzędu Miasta w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (zabieranie pojemników ma nastąpić nie dłużej niż w ciągu 24 h); 3) przekazywaniu odebranych odpadów do odpowiednich instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 4) konserwacji, dokonywania niezbędnych napraw w celu utrzymywania pojemników w stanie zdatnym do ich używania zgodnie z przeznaczeniem, mycia i dezynfekowania pojemników w razie zaistnienia takiej potrzeby bądź stosownie do wskazań upoważnionego pracownika Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania czynności w zakresie weryfikowania istnienia potrzeby konserwacji, dokonywania niezbędnych napraw, mycia oraz dezynfekowania pojemników; 5) pozostawieniu w czystości miejsc, w których są usytuowane pojemniki w promieniu nie mniejszym niż 2,5 metra od danego pojemnika po ich opróżnieniu. 2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1) Wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy m.in. z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 791 ze zm.); 2) okazania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa; 3) ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach; 4) ponoszenia kosztów związanych z uszkodzeniem elementów małej architektury znajdujących się w miejscach usytuowania pojemników; 5) dostarczenia dodatkowych pojemników na telefoniczne żądanie pracownika Urzędu Miasta. 3. Szacunkowa ilość pojemników do odbioru i zagospodarowania, miejsce składowania pojemników, rodzaj odbieranych odpadów oraz częstotliwość odbioru: 1) jeden pojemniki o pojemności 1,1 m³ na odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - przy ul. Stefana Złotnickiego 12 na terenie Urzędu Miasta Zduńska Wola (wewnętrzny parking) z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz dodatkowo jedynie na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 11 wywozów); 2) jeden pojemnik o pojemności 1,1 m3 zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06, - przy ul. Stefana Złotnickiego 12 na terenie Urzędu Miasta Zduńska Wola (wewnętrzny parking) z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz dodatkowo jedynie na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 11 wywozów); 3) jeden pojemnik o pojemności 1,1 m3 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - przy ul. Stefana Złotnickiego 13 na terenie Urzędu Miasta Zduńska Wola (podwórze) z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz dodatkowo jedynie na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 9 wywozów); 4) jeden pojemniki o pojemności 0,24 m³ odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - przy ul. Stefana Złotnickiego 3 z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz dodatkowo jedynie na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 11 wywozów); 5) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m³ zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06 - przy ul. Stefana Złotnickiego 3 z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz dodatkowo jedynie na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 9 wywozów); 6) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³ odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - wydzielona, zamykana pergola przy ul. Łaskiej 38 Inkubator Inicjatyw Społecznych z częstotliwością jeden raz na tydzień, opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 2 wywozy); 7) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³ zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06, - wydzielona, zamykana pergola przy ul. Łaskiej 38 Inkubator Inicjatyw Społecznych z częstotliwością jeden raz na tydzień, opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby), (maksymalnie 2 wywozy); 8) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - przy ul. Świerkowej 65 w Zduńskiej Woli opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Urzędu Miasta Zduńska Wola w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (maksymalnie 1 wywóz); 9) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m³ zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06, - przy ul. Świerkowej 65 w Zduńskiej Woli opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (maksymalnie 1 wywóz); 10) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - przy ul. Szadkowskiej 24A w Zduńskiej Woli opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (maksymalnie 1 wywóz); 11) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m³ zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06, - przy ul. Szadkowskiej 24A w Zduńskiej Woli opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (maksymalnie 1 wywóz); 12) imprezy plenerowe: - jeden pojemnik o pojemności 1,1 m³ odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - stosownie do zaistnienia takiej potrzeby, również na pisemne zgłoszenie (fax, e-mail) pracownika Zamawiającego, (maksymalnie 1 wywóz). Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości usług wyszczególnionych w ofercie będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od podanych powyżej ilości. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wynikające wyłącznie ze zrealizowanych w całości poszczególnych usług. 4. Zamawiający wymaga, by wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług objętych zakresem umowy, tj. w szczególności odbiorze odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r. poz. 2010) w zakresie: - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99 - zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06, - opakowania ze szkła, o kodzie: 15 01 07, - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, o kodzie: 17 09 04, - odpady wielkogabarytowe, o kodzie: 20 03 07; b) posiada zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub wpis do rejestru BDO; 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 1 zostaną spełnione wyłącznie jeżeli każdy z wykonawców oddzielnie spełni warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik — także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcę. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy załączyć do oferty. 4. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach