Przetargi.pl
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wyposażenie PSZOK w pojemniki i kontenery”

Gmina Wielka Wieś ogłasza przetarg

 • Adres: 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4191704 wew. 130 , fax. 124 191 705
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielka Wieś
  Plac Wspólnoty 1
  32-085 Szyce, woj. małopolskie
  tel. 012 4191704 wew. 130, fax. 124 191 705
  REGON: 55178600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielka-wies.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wyposażenie PSZOK w pojemniki i kontenery”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wyposażenie PSZOK w pojemniki i kontenery” A. Charakterystyka Gminy Wielka Wieś: 1. Powierzchnia Gminy Wielka Wieś wynosi 48,30 km2. 2. Liczba mieszkańców Gminy zameldowanych na pobyt stały i czasowy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 14.248 mieszkańców. 3. Szacunkowa liczba zamieszkałych nieruchomości wynosi 4.000. B. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca jest obowiązany, w związku z realizacją zadania, do: a) posiadania w zakresie transportu odpadów – dokument (np. zaświadczenie) potwierdzającego uzyskanie wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (dopuszcza się podanie numeru rejestrowego), b) posiadania wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dokument (np. zaświadczenie) potwierdzający, że Wykonawca uzyskał wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (dopuszcza się podanie numeru rejestrowego), c) wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kontenery i pojemniki na następujące rodzaje odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwach domowych na terenie gminy i dostarczonych do przedmiotowego punktu, w następujący sposób:  papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury – kontener o pojemności 10m3 - 16 m3,  tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe – kontener o pojemności 7m3 – 10m3,  opakowania ze szkła – 2 pojemniki 1100l,  odpady zielone – 1 kontener o pojemności ok. 20 m3,  przeterminowane leki – specjalistyczny pojemnik na leki,  chemikalia – pojemnik o pojemności 1100l,  zużyte baterie i akumulatory – pojemnik o pojemności 240l,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – pojemnik 1100 l,  meble i inne odpady wielkogabarytowe – kontener o pojemności 20m3 – 25m3,  opony od samochodów osobowych – kontener o pojemności 7m3,  odpady budowlane i rozbiórkowe - kontener o pojemności 20m3– 25m3,  popiół – pojemnik o pojemności 1100l,  tekstylia i odzież - pojemnik 1100 l,  1 kontener o pojemności 20m3 – 25m3,  2 pojemniki o pojemności 1100l, d) Gmina Wielka Wieś będzie prowadzić samodzielnie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdą sobotę miesiąca, w godzinach od 900 do 1400 (z wyjątkiem sobót, w które przypadają dni ustawowo wolne od pracy). Wykonawca będzie zobligowany do zapewnienie na każdą sobotę wyżej wymienionych pojemników i kontenerów, tak by o godzinie 900 PSZOK mógł rozpocząć swoje funkcjonowanie bez jakichkolwiek zakłóceń i przeszkód, e) usuwania pełnych kontenerów i pojemników - po zgłoszeniu przez pracownika gminy Wykonawcy konieczności opróżnienia pełnego pojemnika czy też kontenera. Wykonawca będzie miał 24 godziny na zabranie pełnego pojemnika lub kontenera od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez pracownika Urzędu Gminy Wielka Wieś, f) ponoszenia wszystkich kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie złożonej w ofercie, g) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości Wielka Wieś, ul. Krakowska 24 na dz. o nr 263/3, 263/9, 263/4, 263/5, 263/6 oraz 263/7 i to jest miejsce docelowe, gdzie należy podstawiać i odbierać pojemniki oraz kontenery na odpady komunalne, h) wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), i) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody na mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, j) posiadania obowiązującego zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie. k) posiadania zezwolenia na transport odpadów – dokument (np. zaświadczenie) potwierdzający uzyskanie wpisu w rejestrze o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (dopuszcza się podanie numeru rejestrowego), l) Wykonawca realizujący usługę wywozu odpadów komunalnych jest zobowiązany do oznaczania samochodów nazwą firmy oraz numerem telefonu. 2) Ilość odebranych od mieszkańców odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w okresie od I do XII 2019 [Mg]. Uwaga: Zamawiający przedstawia poniżej szacunkowe ilości odpadów komunalnych, które mogą zostać odebrane w 2020 roku, według których zostanie określona kwota oferty.. Kod odpadu Rodzaj odpadu Szacunkowa ilość odpadów w Mg 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 3,000 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 4,000 15 01 03 Opakowania z drewna 17,000 15 01 07 Opakowania ze szkła 1,000 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszone 0,500 16 01 03 Zużyte opony 20,000 20 01 21 Lampy fluoresencyjne i inne odpady zawierajace rtęc 0,010 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 150,00 20 01 10 Odzież 2,000 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,500 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 0,100 20 01 32 Leki i inne niż wymienione w 20 01 31 0,100 20 01 33* Baterie i akumulatory 0,100 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 4,000 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowym materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 100,000 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zaw. Niebezpieczne składniki 0,300 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 70,000 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 120,000 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie 0,100 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 1,000
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: • aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Wielka Wieś, • w zakresie transportu odpadów – dokument (np. zaświadczenie) potwierdzający uzyskanie wpisu w rejestrze o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (dopuszcza się podanie numeru rejestrowego), • w zakresie wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dokument (np. zaświadczenie) potwierdzający, że Wykonawca uzyskał wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (dopuszcza się podanie numeru rejestrowego), • obowiązującego zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz „OFERTA” – załącznik nr 1 do SIW Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Oświadczenia wymagane postanowieniami Rozdziału VIII ust. 1 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach