Przetargi.pl
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

Szpital Powiatowy w Chmielniku ogłasza przetarg

 • Adres: 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3542136, 3542017 w.140, 150 , fax. 41 3542136
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3 1-3
  26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3542136, 3542017 w.140, 150, fax. 41 3542136
  REGON: 00368011300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-chmielnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06 oraz 18 01 08 w ilościach określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905240000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności w dniach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-chmielnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach