Przetargi.pl
Odbiór przeterminowanych leków i ich unieszkodliwianie

Burmistrz Chrzanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, al. Henryka 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 7585101 , fax. (032) 623 37 86
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Chrzanowa
  al. Henryka 20 20
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 032 7585101, fax. (032) 623 37 86
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór przeterminowanych leków i ich unieszkodliwianie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbiór przeterminowanych leków i ich unieszkodliwianie Zamówienie obejmuje: a) odbiór przeterminowanych leków (produkty lecznicze, wyroby medyczne-w postaci płynnej, stałej oraz aerozole) zebranych w konfiskatorach ustawionych w 10 aptekach na terenie miasta Chrzanowa (wykaz aptek stanowi zał. nr 1a do SIWZ), b) realizacja usługi odbywać się będzie do 5 dni po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego odbioru przeterminowanych leków. Wymaga się aby pierwszy odbiór nastąpił do 5 dni od daty podpisania umowy, c) transport odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do instalacji uprawnionej do unieszkodliwiania metoda termiczną, d) zapewnienie w czasie trwania umowy odpowiedniej ilości wkładów kartonowo-foliowych w specjalistycznych urządzeniach do gromadzenia odpadów w 10 punktach aptecznych, e) zapewnienie właściwego standardu sanitarnego podczas odbierania odpadów, f) sporządzanie Kart Przekazania Odpadu oraz przedkładanie ich oryginału Zamawiającemu, Zamawiający przewiduje ok. 10 jednorazowych odbiorów przeterminowanych leków w okresie trwania umowy, przy czym przez jednorazowy odbiór rozumie się odbiór przeterminowanych leków z 10 aptek na terenie miasta Chrzanowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905330002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chrzanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach