Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gietrzwałd w drugiej połowie 2019 r.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 89 5241900 , fax. +48 89 6500324
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Olsztyńska 2
  11-036 Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 89 5241900, fax. +48 89 6500324
  REGON: 51074296500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gietrzwald.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gietrzwałd w drugiej połowie 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, nieruchomości z terenu rekreacji indywidualnej, koszy ulicznych oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Gietrzwałd. Przez nieruchomość zamieszkałą rozumie się nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a przez nieruchomość niezamieszkałą, taką na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Odbiór i transport odpadów winien odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko –Mazurskiego, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gietrzwałd oraz innymi przepisami prawa polskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 4. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców zgodnie z art. 36b Ustawy. 5. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację lub usług. 6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługę następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 9. Obowiązek wynikający z ust. 7 i 8 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 11. Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa zawarte są w Ogólnych warunków umowy w niniejszej SIWZ (Rodz. XVI). 12. Przedmiot zamówienia posiada kod CPV: 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90512000-9 Usługi transportu odpadów 13. Dane o ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Gietrzwałd w poprzednich latach zawiera załącznik nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) do niniejszej SIWZ. 14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę kierowców i osoby obsługujące samochody odbierające odpady, jeżeli wykonywane przez nich czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W celu weryfikacji powyższego wymagania Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, w którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę kierowców i osoby obsługujące samochody odbierające odpady na terenie Gminy Gietrzwałd wg załącznika nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Wykonawca zobowiązany jest posiadać następujące uprawnienia: - Wykonawca powinien posiadać właściwe aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych (wszystkich rodzajów odpadów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ) wydane przez właściwe organy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Wykonawca który skorzysta z wyżej przywołanych przepisów winien udowodnić zamawiającemu, że w czasie realizacji zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ,w szczególności poprzez pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wzór zobowiązania - załącznik nr 3 do SIWZ – w formie oryginału . - pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tzw. zbiorcze zestawienie ofert, podając nazwy wykonawców, ceny ofert, kwoty na sfinansowanie), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 7 do SIWZ), o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach