Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Adamówka

Gmina Adamówka ogłasza przetarg

 • Adres: 37-534 Adamówka, Adamówka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 229 001 , fax. 166 229 001
 • Data zamieszczenia: 2021-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Adamówka
  Adamówka 97
  37-534 Adamówka, woj. podkarpackie
  tel. 166 229 001, fax. 166 229 001
  REGON: 650900660

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Adamówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Adamówka w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach