Przetargi.pl
„Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinach w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. (12 m-cy)”

Miasto i Gmina Morawica ogłasza przetarg

 • Adres: 26-026 Morawica, Spacerowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 114 691, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Morawica
  Spacerowa 7
  26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 114 691, , fax. -
  REGON: 291010352
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinach w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. (12 m-cy)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 3.1.1. Odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 1 OPZ, wytworzonych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta i Gminy Morawica oraz ich transport do miejsca zagospodarowania tj. Zakładu Utylizacji Odpadów w Promniku. Tabela nr 1 OPZ Rodzaj odpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Lp. Rodzaje odpadów 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2. Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury 3. Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe 4. Szkło, opakowania ze szkła 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 6. Popiół 7. Zmieszane odpady opakowaniowe 8. Odpady ulegające biodegradacji Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości i przyjmowanych do ZUO w Promniku na koszt Zamawiającego: a) Opakowania z papieru i tektury - 15 01 01 b) Opakowania z tworzyw sztucznych - 15 01 02 c) Zmieszane odpady opakowaniowe - 15 01 06 d) Opakowania ze szkła - 15 01 07 e) Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół) - 20 03 99 f) Odpady ulegające biodegradacji oraz Odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 20 02 01; 20 01 08 g) Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne - 20 03 01 h) Odpady wielkogabarytowe - 20 03 07 3.1.2. Wyposażenie wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady zmieszane i worki do selektywnej zbiórki odpadów. 3.1.3. Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Brzezinach ul. Komunalna. Odpady wymienione w tabeli nr 2 OPZ do PSZOK-u dostarczają właściciele nieruchomości zamieszkałych we własnym zakresie. Tabela nr 2 OPZ. Rodzaj odpadów przyjmowanych w PSZOK. Lp. Rodzaje odpadów 1. Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury 2. Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych 3. Metale, opakowania z metali 4. Szkło, opakowania ze szkła 5. Zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe 6. Zużyte opony 7. Przeterminowane leki, w tym odpady medyczne powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi 8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 9. Zużyte baterie i akumulatory 10. Budowlane i rozbiórkowe z remontów, w tym ceramika łazienkowa 11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 12. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone 13. Odzież i tekstylia 14. Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych (lampy fluorestencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony) Koszty organizacji, prowadzenia i zagospodarowania części odpadów dostarczonych do PSZOK-u obciążają w całości Wykonawcę. Wyjątek stanowią odpady wymienione w tabeli nr 1, gdzie Wykonawcę obciąża tylko transport odpadów do ZUO w Promniku. 3.1.4. Organizacja punktu odbioru przeterminowanych leków poza PSZOK, oddawanych przez mieszkańców do Ośrodka Zdrowia w Morawicy wraz z wyposażeniem go w oznakowany pojemnik przeznaczony do zbierania przeterminowanych leków - w przypadku, gdy Wykonawca uzyskał dodatkowe punkty w wyborze oferty najkorzystniejszej. 3.1.5. Odbiór bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (tj. stare meble, łóżka, krzesła, zabawki dziecięce, stare drzwi i okna) i przekazanie ich do zagospodarowania do ZUO w Promniku (co najmniej raz w trakcie trwania umowy). Wykonawca ponosi koszty odbioru i transportu odpadów do Promnika, koszt zagospodarowania odpadów leży po stronie Zamawiającego. 3.1.6. Odbiór bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i przekazanie do zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon (co najmniej raz w trakcie trwania umowy). Koszty zbiórki i zagospodarowania tych odpadów ponosi Wykonawca. 3.2. Informacje o Gminie Morawica UWAGA! Usługa obejmuje dojazd do miejsc trudnodostępnych. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi, specyfiką terenu Gminy i strukturą zabudowy w Gminie. Powierzchnia Gminy wynosi 140,45 km2. Miasto i Gmina Morawica liczy 24 sołectwa: Bilcza, Bieleckie Młyny, Brzeziny, Brudzow, Chałupki, Chmielowice, Dębska Wola, Drochów Dolny, Drochów Górny, Dyminy, Kawczyn, Kuby Młyny, Lisów, Łabędziów, Morawica, Nida, Obice, Piaseczna Górka, Podwole, Radomice I, Radomice II, Wola Morawicka, Zaborze, Zbrza. Liczba ludności na terenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 16.406 osób. Liczba nieruchomości objętych systemem zbiórki odpadów wynosi: - nieruchomości jednorodzinne: 4644 gospodarstwa, w tym: - nieruchomości wielorodzinne: Bloki Morawica ul. Spacerowa 1, 2 i 3 (49 gospodarstw) oraz Spacerowa 4 tzw. „Hotelowiec” (41 gospodarstw) - nieruchomości wielorodzinne: Bloki Bilcza ul. Ściegiennego (18 gospodarstw) oraz Blok Brzeziny ul. Nidziańska (12 gospodarstw) oraz Brzeziny ul. Kolejowa (6 gospodarstw) traktowane są jako nieruchomości jednorodzinne – każde gospodarstwo oddzielnie. Wskazana liczba nieruchomości może w trakcie realizacji umowy ulegać zmianie (+/- 5%). Szczegółowy wykaz nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 3.3. Szacunkowa ilość odpadów Szacunkowa ilość odpadów komunalnych jaka może powstać w trakcie realizacji zamówienia została wyliczona w oparciu o ilości odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości „u źródła” z terenu Miasta i Gminy Morawica oraz zebranych w PSZOK-u w 2019 i przedstawiona w poniższej tabeli: Rodzaj odpadu Szacunkowa ilość w Mg/rok X PSZOK Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 1200 X Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury 84 0,1 Szkło, opakowania ze szkła 180 0,2 Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych 288 2 Metale, opakowania z metali 0,1 0,3 Zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe 420 0,2 Odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone 240 250 Odpady wielkogabarytowe 37 50 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 15 30 Przeterminowane leki i chemikalia, w tym opady medyczne powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi X 0,03 Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych (lampy fluorestencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony) X 10 Zużyte opony 20 40 Odpady pochodzące z robót budowlanych i remontów, gruz betonowy, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia X 450 Popioły, odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 350 X Zużyte akumulatory i baterie X 1 Odzież i tekstylia X 0,5 RAZEM 2834,1 834,33 Wskazane ilości odpadów są podane jedynie pomocniczo w celu ułatwienia wyceny zamówienia. Rodzaje odpadów oznaczone kolorem czerwonym nie były w ubiegłych latach przyjmowane w PSZOK-u. 3.4. Adres instalacji komunalnej, do których będą przekazywane odpady komunalne z bezpośredniej zbiórki z nieruchomości zamieszkałych i odpadów wielkogabarytowych : • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku, adres: ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik (dalej ZUO Promnik) • Za zagospodarowanie tych odpadów koszty pokrywa Zamawiający i nie należy tych kosztów uwzględniać w cenie oferty. 3.5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy zł 00/100 ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów. Wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie na podstawie którego zamawiający uzna że Wykonawca posiada na odbiór i zagospodarowanie odpadów wskazanych w pkt. 3 SIWZ ; - zezwolenia właściwego organu na zbieranie lub na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 798 z późn. zm.) lub pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1393 z późn. zm.), - posiadania aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójtów Gmin objętych zamówieniem jako organu właściwego, - posiadania aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 798 z późn. zm.). Uwaga: Na odbiór i zagospodarowanie odpadów gdzie nie określono kodów odpadów w pkt. 3.1.1 Wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumenty uprawniający do wykonania usługi w terminie 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia lub w tym terminie zgłosi podwykonawcę który będzie posiadał stosowne uprawnienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach