Przetargi.pl
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ STAŁYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZAKŁADU KARNEGO W KAMIŃSKU

Zakład Karny w Kamińsku ogłasza przetarg

 • Adres: 11-220 Górowo Iławeckie, Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 617 400, , fax. 89 761 70 77
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Kamińsku
  Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1
  11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 617 400, , fax. 89 761 70 77
  REGON: 32012400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ STAŁYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZAKŁADU KARNEGO W KAMIŃSKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Niesegregowane odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01)-370 m³- odbiór według ustalonego harmonogramu/ nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, odpady gromadzone w pojemnikach 1,1 m³ Część 2 Odpady opakowaniowe (kod odpadu: 15 01 07 - opakowania ze szkła, 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe); 15 01 07 - 30 m³; 15 01 06 – 30 m³; 15 01 07 - odbiór według ustalonego harmonogramu/ nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, odpady gromadzone w pojemnikach 1,1 m³; 15 01 06 - w terminie ustalonym po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nie później niż 7 dni roboczych od zgłoszenia potrzeby odbioru, odpady gromadzone w prasowanych kostkach o wymiarach 700 x 500 x 600 mm. Część 3 Odpady wielkogabarytowe (kod odpadu: 20 03 07) 160 m³; odbiór w terminie ustalonym po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nie później niż 7 dni roboczych od zgłoszenia potrzeby odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty zezwalające na świadczenie w/w usług: - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie (dotyczy wyłącznie części 1 ) - decyzję właściwego organu o zezwoleniu na transport i zbieranie odpadów o kodach wymienionych w poszczególnych częściach (dotyczy wszystkich części zamówienia) - wpis w dziale VII BDO dotyczący transportu odpadów (dotyczy wszystkich części zamówienia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach