Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z każdej miejscowości położonej na terenie Gminy Damnica na 2019 rok

Urząd Gminy w Damnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 76231 Damnica, ul. Górna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 113 046 , fax. 598 484 435
 • Data zamieszczenia: 2018-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Damnicy
  ul. Górna 1
  76231 Damnica, woj. pomorskie
  tel. 598 113 046, fax. 598 484 435
  REGON: 53490200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.damnica.ibip.pl/public/?id=201814

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z każdej miejscowości położonej na terenie Gminy Damnica na 2019 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z każdej miejscowości położonej na terenie Gminy Damnica oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Chlewnica (RIPOK Chlewnica) wskazanej w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada uprawnienia do wykonywania działalności tj.: zezwolenie na transport niżej wymienionych odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku lub wpis do rejestru, o którym mowa ustawie o odpadach w zakresie: kod odpadu Rodzaje odpadów:15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi), 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 03 Opakowania z drewna, 15 01 04 Opakowania z metali, 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe, 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 07 Opakowania ze szkła, 15 01 09 Opakowania z tekstyliów, 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika), 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 Gruz ceglany, 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg, 17 01 82 Inne nie wymienione odpady, 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 17 02 01 Drewno, 17 02 02 Szkło, 17 02 03 Tworzywa sztuczne, 17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych, 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01; 17 03 80 Odpadowa papa 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz, 17 04 02 Aluminium, 17 04 03 Ołów, 17 04 04 Cynk, 17 04 05 Żelazo i stal, 17 04 06 Cyna, 17 04 07 Mieszaniny metali, 17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest, 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03; 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) 20 01 01 Papier i tektura, 20 01 02 Szkło, 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 01 10 Odzież, 20 01 11 Tekstylia, 20 01 13* Rozpuszczalniki, 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 20 01 23* Urządzenia zawierające freony, 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne, 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27; 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29; 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31, 20 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie, 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33; 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierająceniebezpieczne składniki ( 1 ), 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35, 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37, 20 01 39 Tworzywa sztuczne, 20 01 40 Metale, 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych, 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19, 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, 20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy), 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji, 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie, 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji, 20 03 Inne odpady komunalne, 20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 02 Odpady z targowisk, 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów, 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe, 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca posiada zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów i na podstawie ustawy o odpadach jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów - posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy;- posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załączniki składane przez wszystkich Wykonawców w terminie 3 dni od dnia opublikowania przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert: INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ - ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWIZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach