Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wieliczki

Gmina Wieliczki ogłasza przetarg

 • Adres: 19-404 Wieliczki, Lipowa 53
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieliczki
  Lipowa 53
  19-404 Wieliczki, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 790671337
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wieliczki.bipgmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wieliczki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (instytucji użyteczności publicznej, zakładów pracy, obiektów działalności gospodarczej, szkół, cmentarzy, placów zabaw, obiektów rekreacyjnych) oraz nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie Gminy Wieliczki, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz w sposób zapewniający:- osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na potwierdzenie realizacji tego obowiązku Wykonawca sporządzi sprawozdanie i przekaże Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;- ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska zgodnie z wymogami wynikającymi z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 poz. 2412);- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.);- zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczki.Wszystkie odebrane odpady objęte niniejszym zamówieniem przekazywane będą do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Olecko będącej częścią składową regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. Stacja czynna jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 700 do 1500 a we środy od 700 do 1700 oraz w soboty w godzinach od 1100 do 1300. 3.2. Szczegółowy opis oraz warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały zawarte w: załączniku nr 8- opis przedmiotu zamówienia, oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 14.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).14.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 .14.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).14.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010 z dopiskiem "Wadium- Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Wieliczki”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.14.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;b) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);h) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.14.6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.14.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 7 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:6.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.6.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, iż jest wpisany do:- Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wieliczki, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieliczki;- Rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonym przez Marszałka Województwa.6.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).6.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni wykazać:a) posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego umożliwiającego wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.: Wykonawca składający ofertę ma wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie minimum jedną usługę w zakresie odbioru odpadów albo odbioru i przekazania odpadów do zagospodarowania o łącznej wartości jednej umowy minimum 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).b) posiadanie lub dysponowanie sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,w ilości:- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych wyposażonych w GPS;- co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru kontenerów z odpadami z dźwigiem hakowym lub bramowym kontenerów KP7 wyposażonym w GPS;- co najmniej jednym pojazdem (ciężarowym) skrzyniowym do odbioru odpadów problematycznych.6.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej– dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.6.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach