Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rząśnik w roku 2020

Gmina Rząśnik ogłasza przetarg

 • Adres: 07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 59 29 260 , fax. 29 59 29 285
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rząśnik
  ul. Jesionowa 3
  07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie
  tel. 29 59 29 260, fax. 29 59 29 285
  REGON: 55066810800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl, www.bip.rzsnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rząśnik w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Świadczenie usług – Odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w „opisie przedmiotu zamówienia” (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Rząśnik, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy, w szczególności Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r. poz. 2412), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167. 2. Odpady komunalne zmieszane, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania odebrane z terenu gminy Rząśnik mogą być zagospodarowywane wyłącznie w instalacjach do tego przeznaczonych, zgodnie z ogólna zasadą bliskości i hierarchią sposobów gospodarowania odpadami. Wyżej wymienione odpady z Gminy Rząśnik powinny być kierowane do Instalacji Komunalnej wpisanej na listę marszałka województwa”. 3. Wykonawca w ramach zadania w zależności od potrzeb Zamawiającego zobowiązany będzie również do zorganizowania przynajmniej 2 razy w roku kalendarzowym odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon bezpośrednio sprzed posesji właściciela nieruchomości. Zamawiający z wyprzedzeniem min. 2 tygodniowym wskaże Wykonawcy termin dokonania odbioru odpadów. Wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonanie usługi będzie płatne zgodnie z przedstawionymi cenami przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien wykazać, że: - jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579), - posiada zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane na podstawie art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579), - posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy -z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579) lub oświadczenie o zawarciu umowy z podmiotami posiadającymi odpowiednie instalacje i zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych w/w dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach