Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kałuszyn od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r

Gmina Kałuszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 576 618 , fax. 257 576 026
 • Data zamieszczenia: 2019-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kałuszyn
  ul. Pocztowa 1
  05-310 Kałuszyn, woj. mazowieckie
  tel. 257 576 618, fax. 257 576 026
  REGON: 52845100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaluszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kałuszyn od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, z terenu gminy Kałuszyn. 4. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu gminy Kałuszyn, w okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wyposażenie wszystkich właścicieli nieruchomości wielorodzinnych w pojemniki na odpady komunalne, a właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i kamienic w worki na odpady komunalne, wyposażenie przychodni oraz placówek użyteczności publicznej w pojemniki na przeterminowane leki, baterie i akumulatory, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów remontowo – budowlanych, zużytego sprzętu elektronicznego oraz zużytych opon. Postanowienia niniejszej SIWZ oraz umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania obowiązywać będą od dnia jej zawarcia, natomiast świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów rozpocznie się od 1 stycznia 2020 r. 4.1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: 4.1.2.1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: kod 20 03 01, 4.1.2.2. Selektywnie zebranych odpadów, wg następujących frakcji: a) papier i tektura: kod 20 01 01 oraz opakowania z papieru i tektury: kod 15 01 01, b) metale: kod 20 01 40 oraz opakowania z metali: kod 15 01 04, c) tworzywa sztuczne: kod 20 01 39 oraz opakowania z tworzyw sztucznych: kod 15 01 02, d) zmieszane odpady opakowaniowe: kod 15 01 06, e) odpady wielomateriałowe: kod 15 01 05, f) szkło: kod 20 01 02 oraz opakowania ze szkła: kod 15 01 07, g) bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji zbierane łącznie z odpadami zielonymi (odpady kuchenne ulegające biodegradacj, skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie) kod: 20 01 08, 20 02 01 i odpady z targowisk: kod 20 03 02, h) popiół z palenisk domowych klasyfikowany jako 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, i) leki cytotoksyczne i cytostatyczne: kod 20 01 31* oraz inne leki: kod 20 01 32, j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki: kod: 20 01 32, k) zużyte baterie i akumulatory: kod 20 01 33*, 20 01 34, l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: kod 20 01 35*, 20 01 36, m) meble i inne odpady wielkogabarytowe: kod 20 03 07, n) zużyte opony: kod 16 01 03, o) odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, p) chemikalia (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80). Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych. 11.2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego i jest przechowywane na rachunku bankowym . W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nie złożył na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25.ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych w pkt. 11.2. b i 11.2. e. 11.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kałuszynie 71 9224 0007 0000 9667 2000 0030. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale, przed upływem terminu składania ofert (jako oddzielny od oferty dokument) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: a) aktualne zezwolenie na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, o ile przepisy nakładają taki obowiązek, b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Kałuszyna, c) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach