Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chrzypsko Wielkie w 2019r.

Gmina Chrzypsko Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-412 Chrzypsko Wielkie, Główna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 951 011, , fax. 612 951 011
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chrzypsko Wielkie
  Główna 15
  64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie
  tel. 612 951 011, , fax. 612 951 011
  REGON: 631259264
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzypsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chrzypsko Wielkie w 2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chrzypsko Wielkie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 09 9082 0005 0000 2479 2000 0030 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia lub zezwolenia, tj. 1) posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie, 2) aktualne zezwolenia starosty na transport odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018r.poz. 992 z późn. zm.) obejmującego Gminę Chrzypsko Wielkie, 3) posiada wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego. Zamawiający dokona oceny na podstawie przedłożonej w/w dokumentacji i dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1- formularz ofertowy, Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach