Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krasne w 2021 r.

Gmina Krasne ogłasza przetarg

 • Adres: 06-408 Krasne, ul. Adama Mickiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 710 017 , fax. 236 710 017
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krasne
  ul. Adama Mickiewicza 23
  06-408 Krasne, woj. mazowieckie
  tel. 236 710 017, fax. 236 710 017
  REGON: 54430300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.krasne.pl/public/?id=117736

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krasne w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasne, powiat przasnyski, województwo mazowieckie, (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasne, zwanym dalej „regulaminem”, będącym załącznikiem do umowy) w sposób zapewniający osiągnięcie ustalonych prawem poziomów odzysku, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w tym również wyposażenie w worki do selektywnego zbierania odpadów nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w pojemniki na odpady komunalne nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej położonych na terenie Gminy Krasne, mycie i dezynfekcja oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemników na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej, przygotowanie harmonogramu odbioru odpadów uzgodnionego z Zamawiającym i przez niego zaakceptowanego. Zamówienie obejmuje także zapewnienie przez Wykonawcę mobilnego Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) - Przyjmowanie od mieszkańców i odbieranie odpadów za pomocą mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych, jak również zapewnienie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i odbieranie niebezpiecznych odpadów komunalnych za pomocą tego punktu, odbieranie odpadów typu przeterminowane i zbędne leki z funkcjonujących punktów stacjonarnych w Gminie Krasne, zapewnienie odbioru odpadów na zgłoszenie bezpośrednio z nieruchomości i za dodatkową opłatą. Okres realizacji zamówienia od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Szacowana ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 300,52 Mg, zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, metale)- 68,16 Mg, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 4,24 Mg, opakowania z papieru - 16,34 Mg, odpady wielkogabarytowe - 20,34 Mg, zużyte opony- 4,29 Mg, opakowania ze szkła - 65,70 Mg, bioodpady - 0,18 Mg. Szczegółowy zakres, opis, zasady i wymogi zamówienia określone zostały przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako „OPZ”), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach