Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sypniewo

Urząd Gminy Sypniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 06-216 Sypniewo, ul. Ostrołęcka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 177 783 , fax. 297 177 816
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sypniewo
  ul. Ostrołęcka 27
  06-216 Sypniewo, woj. mazowieckie
  tel. 297 177 783, fax. 297 177 816
  REGON: 55066836700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sypniewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sypniewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w ilości ok. 830, położonych na terenie Gminy Sypniewo, na których zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sypniewo, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22.01.2019 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 z załącznikami, oraz aktualnymi uchwałami Rady Gminy Sypniewo dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi:  Uchwały Nr VI/46/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 1) Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte odpady z nieruchomości: a) odpady niesegregowane (odpady komunalne zmieszane):  częstotliwość wywozu powyższych odpadów 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym.  obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. b) odpady segregowane w tym:  odpady komunalne zbierane jako frakcja „papier”, w tym: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe;  częstotliwość wywozu powyższych odpadów raz na 2 miesiące, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym • obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiącu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów.  odpady komunalne zbierane jako frakcja „szkło”, w tym: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). • częstotliwość wywozu powyższych odpadów raz na 2 miesiące, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. • obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiące dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów.  odpady komunalne zbierane jako frakcja „metale i tworzywa sztuczne”, w tym: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). • częstotliwość wywozu powyższych odpadów 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. • obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów.  odpady komunalne zbierane jako frakcja „odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”, w tym: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia, popiół drzewny. • częstotliwość wywozu powyższych odpadów 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. • obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów.  odpady komunalne zbierane jako frakcja „odpady resztkowe selektywnie zbierane (w tym popiół)”, w tym: wszystkie odpady, których nie można przyporządkować do żadnej grupy, nie będące jednocześnie odpadem niebezpiecznym bądź pochodzącym z działalności gospodarczej czy rolniczej. • częstotliwość wywozu powyższych odpadów 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. • obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów Tabela 1 Kody odpadów Kod odpadu Rodzaje odpadów 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 04 Opakowania z metali 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 07 Opakowania ze szkła 20 01 01 Makulatura 20 01 02 Szkło 20 01 11 Tekstylia 20 01 39 Tworzywa sztuczne 20 01 40 Metale 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 2) Usługą objęte są wszystkie sołectwa (miejscowości) należące do Gminy Sypniewo, tj. Batogowo, Biedrzyce Koziegłowy, Boruty, Biedrzyce Stara Wieś, Chełchy, Chojnowo, Dylewo, Gąsewo Poduchowne, Glącka, Glinki Rafały, Jarzyły, Majki Tykiewki, Mamino, Nowe Gąsewo, Szczeglin Nowy, Olki, Poświętne, Rawy, Rzechowo Gać, Rzechowo Wielkie, Rzechówek, Sławkowo, Stare Glinki, Strzemieczne Sędki, Sypniewo, Szczeglin Poduchowny, Zalesie, Zamość, Ziemaki. 3) Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do dostarczenia pojemników i worków do zbierania odpadów zmieszanych i segregowanych z nieruchomości. a) Worki w kolorze niebieskim do zbierania frakcji papieru z oznaczeniem „Papier”, b) Pojemniki o pojemności 120 litrów lub 240 litrów w kolorze zielonym do zbierania frakcji szkła z oznaczeniem „Szkło”, c) Worki w kolorze żółtym do zbierania frakcji metali i tworzywa sztucznego z oznaczeniem „Metale i tworzywa sztuczne”, d) Worki w kolorze brązowym do zbierania frakcji odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z oznaczeniem „Bio”, e) Pojemniki o pojemności 120 litrów lub 240 litrów w kolorze czarnym do zbierania frakcji odpadów resztkowych selektywnie zbieranych (w tym popiół) z oznaczeniem „resztkowe”, f) Pojemniki o pojemności 120 litrów lub 240 litrów w kolorze czarnym do zbierania frakcji odpadów zmieszanych z oznaczeniem „odpady zmieszane”. 4) Wykonawca będzie prowadził przegląd pojemników 2 razy w roku pod kątem ich stanu technicznego, a w razie konieczności dokona ich naprawy lub odświeżenia (np. pomalowanie, naklejenie nowych etykiet informacyjnych itp.). Wymaga się by pojemniki do zbierania odpadów spełniały następujące wymagania: Tabela 2 Wymagania dla pojemników do zbierania odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Rodzaj pojemnika Parametry techniczne Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych 120 i 240 litrów Pojemnik plastikowy z HDPE, o pojemności 120 lub 240 litrów, przystosowany do opróżniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 2 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840-1 Tabela 3 Liczba gospodarstw domowych, które należy wyposażyć w pojemniki/worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych wraz z częstotliwością odbioru odpadów Łączna ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w gospodarstwach domowych Ilość Liczba wywozów na 12 m-cy Ilość nieruchomości zamieszkałych Segregowane Worki w kolorze niebieskim z oznaczeniem „papier” 742 6 742 Pojemniki o pojemności 120 litrów lub 240 litrów w kolorze zielonym z oznaczeniem „szkło” 742 6 742 Worki w kolorze żółtym z oznaczeniem „metale i tworzywa sztuczne” 742 12 742 Worki w kolorze brązowym z oznaczeniem „bio” 742 12 742 Pojemniki o pojemności 120 litrów lub 240 litrów w kolorze czarnym z oznaczeniem „resztkowe” 742 12 742 Zmieszane Pojemności 120 litrów 66 12 66 Pojemności 240 litrów 30 12 30 d) Szczegółowe dane dot. ilości pojemników wykazanych w tabeli powyżej wykonawca pozyska w trakcie uzgodnień przed podpisaniem umowy. e) Wykonawca wyposaży nieruchomości w pojemniki zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na okres od 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r. f) Najpóźniej w dniu 01 lipca 2019 r. wszystkie nieruchomości objęte obsługą powinny być wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych i segregowanych. g) Wykonawca po dokonaniu czynności wyposażania nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów, przekaże gminie szczegółowy wykaz pojemników i worków (liczba, pojemność, miejsce ustawienia). h) Oferowane pojemniki muszą być czyste i estetyczne i) Dodatkowa ilość worków i pojemników na zbierania odpadów będzie przekazana do Urzędu Gminy Sypniewo. 5) Do wykonawcy należał będzie również odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, które nie mieszczą się w pojemnikach i workach dostarczonych przez wykonawcę, wystawianych w koszach zakupionych przez mieszkańców we własnym zakresie lub w workach foliowych. 4. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sypniewo 1) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie w Sypniewie, ul. Kościuszki 11 (dz. ew. 223/2). 2) Częstotliwość przyjmowania odpadów od mieszkańców do PSZOK to, co najmniej 2 razy w miesiącu. 3) Wykonawca przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy poda do publicznej wiadomości Regulamin PSZOK (przygotowany przez Zamawiającego i uzgodniony z Wykonawcą poprzez wywieszenie go w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu na terenie punktu oraz przekazany do sołtysów gminy Sypniewo w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa). 4) Rodzaje odpadów, które mają być odbierane w PSZOK  papier;  metale;  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;  szkło;  przeterminowane leki;  zużyte baterie i akumulatory;  tekstylia i odzież;  zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;  meble i inne odpady wielkogabarytowe;  zużyte opony samochodowe;  odpady zielony;  popiół;  odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne;  opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach. 5) Ilość odpadów, które mają być odbierane: Zamawiający nie jest w stanie oszacować jakie ilości w/w odpadów mogą być dostarczone przez mieszkańców Gminy Sypniewo. 6) Wykonawca musi wyposażyć PSZOK w kontenery i pojemniki zamykane o odpowiedniej wielkości na odpady należące do poszczególnych kategorii. 7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru przyjmowanych w punkcie odpadów, zawierającego co najmniej informację o rodzaju, kodzie, masie odpadów, dacie ich dostarczenia do punktu, wykazu miejscowości z numerami posesji, z której odpady pochodzą oraz sposobie ich zagospodarowania. 8) Odbieranie w PSZOK odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców gminy odbywać się będzie po uprzednim okazaniu przez mieszkańca dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat na rzecz Gminy Sypniewo za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 9) Utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK, selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu pojemników, kontenerów i innych miejsc do tego przeznaczonych przekazywać do odzysku lub składowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 13 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu /Oddział Sypniewo Nr rachunku: 67 8917 0001 0020 0051 2000 0240. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Sypniewo lub dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 7. Zwrot wadium a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. b) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zatrzymanie wadium a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca musi wykazać że: - posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sypniewo oraz prowadzenia PSZOK zgodnie z art.9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ), - posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r, poz. 701),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach