Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kosów Lacki oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

Gmina Kosów Lacki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-330 Kosów Lacki, ul. Kolejowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 879 105 , fax. 257 879 038
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kosów Lacki
  ul. Kolejowa 2
  08-330 Kosów Lacki, woj. mazowieckie
  tel. 257 879 105, fax. 257 879 038
  REGON: 71158204900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kosowlacki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kosów Lacki oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kosów Lacki oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Wykaz miejscowości na terenie gminy Kosów Lacki z liczbą nieruchomości zamieszkałych oraz liczbą mieszkańców wynikającą ze złożonych deklaracji stanowi załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy wykaz nieruchomości z adresem oraz liczbą mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość stanowić będzie załącznik do umowy i zostanie przekazany Wykonawcy po jej podpisaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,- zł. (słownie: pięć tysiący złotych 00/100 gr)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada kompetencje do prowadzenia działalności umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia jeżeli: - Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kosów Lacki zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach