Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, a także nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, od osób prowadzących działalność gospodarczą, z placówek oświatowych, z nieruchomości stanowiących własność gminy Prażmów oraz gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie gminy Prażmów.

Urząd Gminy Prażmów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-505 Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 270 177 , fax. 227 270 522
 • Data zamieszczenia: 2019-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Prażmów
  ul. Piotra Czołchańskiego 1
  05-505 Prażmów, woj. mazowieckie
  tel. 227 270 177, fax. 227 270 522
  REGON: 54443890901000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, a także nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, od osób prowadzących działalność gospodarczą, z placówek oświatowych, z nieruchomości stanowiących własność gminy Prażmów oraz gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie gminy Prażmów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych jak i zgromadzonych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, a także nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, od osób prowadzących działalność gospodarczą, z budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Prażmów oraz gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Prażmów. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 czerwca 2022r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 1) Wadium może być wnoszone w: 1) a) pieniądzu, 2) b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) c) gwarancjach bankowych, 4) d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, 1629),) prowadzonego przez Wójta Gminy Prażmów, obejmujący co najmniej kody następujących odpadów wskazane w OPZ (Tabela 5) wraz z podaniem numeru rejestrowego;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach