Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Pokrzywnica

Gmina Pokrzywnica ogłasza przetarg

 • Adres: 06-121 Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pokrzywnica
  Al. Jana Pawła II 1
  06-121 Pokrzywnica, woj. mazowieckie
  REGON: 130378367
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pokrzywnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Pokrzywnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Pokrzywnica, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczególnych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa nr 3/19 z dnia 22.01.2019 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2024 z załącznikami, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pokrzywnica, oraz innymi przepisami prawa ustawowego i prawa miejscowego.Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1. Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają:a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Pokrzywnica w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uwzględniający wszystkie rodzaje odpadów, objęte przedmiotem zamówienia,b) Aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.4) Zdolności technicznej lub zawodowej:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu sprzętu oraz wskazanie bazy magazynowo - transportowej, zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do swz. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje:a) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,b) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,c) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.d) co najmniej 1 pojazdem skrzyniowym przystosowanym do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych i odpadów wielkogabarytowych.e) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie gminy Pokrzywnica lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Pokrzywnica, na terenie do którego wykonawca posiada tytuł prawny.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach