Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk ZZP.271.18.2019

Gmina Pułtusk ogłasza przetarg

 • Adres: 06-100 Pułtusk, ul. Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 920 391 , fax. 236 924 296
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pułtusk
  ul. Rynek 41
  06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
  tel. 236 920 391, fax. 236 924 296
  REGON: 13037790700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pultusk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk ZZP.271.18.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk - szczegółowy opis zawarty w załączniku Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. Zaleca się dołączenie potwierdzenia kopi przelewu – za zgodność z oryginałem – wraz z ofertą. 6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: 73 1020 1592 0000 2702 0276 3597 z dopiskiem: wadium ZZP.271.18.2019. 7. Wadium wniesione przelewem na konto Zamawiającego uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzony przez Burmistrza Gminy Pułtusk wynikający z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454); b) Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z ze zm.); c) Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) albo umowę z podmiotem posiadającym takie zezwolenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ 2. Wymagane pełnomocnictwa - zgodnie z SIWZ 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. 4. Zobowiązanie innych podmiotów - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - jeśli dotyczy - załącznik 9 do SIWZ 5. Oświadczenie dot grupy kapitałowej - załącznik Nr 6 do SIWZ 6. Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach