Przetargi.pl
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Urszulin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Gmina Urszulin ogłasza przetarg

 • Adres: 22-234 Urszulin, ul. Kwiatowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 713 001 , fax. 825 713 001
 • Data zamieszczenia: 2021-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Urszulin
  ul. Kwiatowa 35
  22-234 Urszulin, woj. lubelskie
  tel. 825 713 001, fax. 825 713 001
  REGON: 11019787100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Urszulin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Urszulin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. I. Dane dotyczące Gminy Urszulin, istotne z punktu widzenia zamówienia: Obszar gminy Urszulin wynosi 17162 ha.W skład Gminy Urszulin wchodzi 25 sołectw: Andrzejów, Babsk, Borysik, Dębowiec, Grabniak, Jamniki, Łomnica, Kozubata, Michałów, Nowe Załucze, Przymiarki, Sęków, Stare Załucze, Sumin, Urszulin, Wereszczyn, Wiązowiec, Wielkopole,Wincencin, Wola Wereszczyńska, Wólka Wytycka, Wytyczno, Zabrodzie, Zastawie, Zawadówka. a)Szacuje się, że odbiorem odpadów komunalnych objętych zostanie około 92 nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność użyteczności publicznej. Liczba nieruchomości niezamieszkałych na terenie w poszczególnych miejscowościach (dane dotyczą złożonych deklaracji na dzień 30.10.2020 r.): Andrzejów – 2 Babsk – 1 Dębowiec – 1 Grabniak – 2 Jamniki - 1 Łomnica – 1 Michałów - 5 Nowe Załucze – 2 Stare Załucze – 4 Urszulin – 57 Wereszczyn –3 Wólka Wytycka – 1 Wola Wereszczyńska – 4 Wytyczno – 6 Zabrodzie – 2 b) Szacuje się, że odbiorem odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe objętych zostanie około 1164 nieruchomości, w tym 172 w Wytycznie, 744 w Grabniaku, 178 w Suminie i 41 w Starym Załuczu, 1 w Borysiku, 5 w Dębowcu, 1 w Jamnikach, 1 w Kozubacie, 2 w Łomnicy, 1 w Nowym Załuczu, 1 w Urszulinie, 1 w Wereszczynie, 4 w Woli Wereszyńskiej, 9 w Wólce Wytyckiej oraz 3 w Zawadówce (dane dotyczą złożonych deklaracji na dzień 30.11.2020 r.) c) Obsługa obejmuje również dostawę właścicielom nieruchomości worków na segregowane odpady komunalne oznaczonych odpowiednim napisem i w odpowiednich kolorach oraz napis umożliwiający identyfikację Wykonawcy: - worek koloru niebieskiego,oznaczony napisem „papier”, - worek koloru zielonego, oznaczony napisem „szkło”, - worek koloru żółtego, oznaczony napisem „metale i tworzywa sztuczne”, - worek koloru brązowego, oznaczony napisem „bio”. c) Worki dostarczane będą za pomocą Wykonawcy w momencie odbioru odpadów komunalnych w ilości i rodzaju wystawionym przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tzw. „worek za worek” każdej frakcji. Szacuje się, że ilość worków niezbędna do dostarczenia właścicielom nieruchomości niezamieszkanych będzie wynosiła około 120 576 sztuk. Powyższe dane o ilości osób zamieszkałych mogą ulec zmianie, ze względu na informacje podane w deklaracji przez właścicieli nieruchomości lub w wyniku oddania do użytku, zamieszkania nowych budynków bądź wyludnienia. II.Dokładne dane Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych będą oddawane w pojemnikach o poj.60 l, 120 l, 240 l, 1100, 7 m³ i workach z tworzywa sztucznego o poj. 60 l, 120 l, 240 l, kosze uliczne o pojemności 50l. Średnioroczna masa odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Urszulin w okresie 12 miesięcy od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.: 20 03 01- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 93,19 Mg Łącznie odpady segregowane (15 01 01, 1501 02, 15 01 06, 15 01 07, 16 02 16, 17 01 01, 17 01 07,17 02 02, 17 04 05, 17 09 04, 20 01 08, 20 01 21*,20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, Ex20 01 99, 20 01 99, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 07) –394,55 Mg Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przeznaczonych do odbioru z nieruchomości zamieszkanych w okresie 12 miesięcy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.: 20 03 01- niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne- 98,78 Mg Łącznie odpady segregowane (15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07, 16 02 16, 17 01 01, 17 01 07, 17 02 02, 17 04 05, 17 09 04, 20 01 08, 20 01 21*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, Ex20 01 99, 20 01 99, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 07) –418,22 Mg Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy Urszulin nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oraz ilości odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości. Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Zamawiający zaleca Wykonawcy przed dokonaniem wyceny, przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz, w przypadku takiej potrzeby Wykonawcy, do zdobycia wszelkich informacji które mogą być konieczne do przygotowania wyceny. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Urszulin, w tym: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów (20 03 01); b) segregowanych odpadów komunalnych oraz innych odpadów łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (wszystkie pozostałe kody) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U.2014 r.1923 ); 2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwanym dalej PSZOK na terenie gminy Urszulin. PSZOK prowadzi zbiórkę dostarczonych, we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, odpadów komunalnych co najmniej takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do opadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstylia i odzież stanowiące odpady komunalne. Wykonawca może rozszerzyć zakres selektywnie zbieranych frakcji odpadów w PSZOK. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Urszulin do PSZOK-u. 4. Punkt selektywnego obierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30. 5. Teren PSZOK powinien spełniać następujące wymagania: a) teren ogrodzony, oświetlony, utwardzony; b) wyposażony w zamykane pojemniki i kontenery lub wiaty (boksy) chroniące zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt. 6. Wykonawca jest zobowiązany w związku z realizacją zadania do: a) zapewnienie ciągłej obsługi punktu; b) umieszczeniu w miejscu ogólnie dostępnym tablicy informacyjnej zawierającej informację o punkcie PSZOK (wykaz rodzajów przyjmowanych opadów komunalnych, dni i godziny otwarcia PSZOK). 7. Na terenie PSZOK-u powinien być zamontowany system monitoringu, a nagrania z monitoringu powinny być dostarczane Zamawiającemu po upływie miesiącaoraz na każde wezwanie Zamawiającego. 8. Wykonawca prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest do: a) przekazywania bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady przyjętych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach; b) przekazywania przyjętych od właścicieli nieruchomości bioodpadów bezpośrednio do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 9. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu nieruchomości niezamieszkałych i z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe następujących frakcji odpadów komunalnych z częstotliwością: a) raz w miesiącu-odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów, selektywnie zebranych odpadów: szkła, tworzyw sztucznych,papieru i tektury; b) raz w tygodniu- odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów,selektywnie zebranych odpadów: szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury z nieruchomości na których prowadzona jest gastronomiczna działalność gospodarcza; c) raz w tygodniu w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia od właścicieli nieruchomości położonych w miejscowościach Grabniak, Sumin i Wytyczno (Kochanowskie)- odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów, selektywnie zebranych odpadów: szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury; d) dwa razy w miesiącu kwiecień, maj, wrzesień od właścicieli nieruchomości położonych w miejscowościach Grabniak, Sumin i Wytyczno (Kochanowskie)- odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów, selektywnie zebranych odpadów: szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury; 10. Odpady wielkogabarytowe oraz budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić oddzielnie i dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK). 11. Dodatkowo odbieranie selektywnie zebranych odpadów: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych odbywać się będzie na podstawie każdorazowego zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. Usługę należy wykonać zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin i miejscowymi przepisami prawa. 12. Wykonawca również zobowiązany jest poza ustalonym harmonogramem na każde zgłoszenie Zamawiającego odebrać odpady segregowane i inne odpady łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie oraz niesegregowane(zmieszane), a także odpady wielkogabarytowe w razie zaistniałej konieczności maksymalnie 6 razy w ciągu trwania umowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości odbioru, rodzaju i ilości frakcji odbieranych odpadów w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin lub przepisów prawa miejscowego. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w czasie trwania umowy. 16. Załadunek i transport odpadów odbywać się będzie za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. Pojazdy winny spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122 ze zm.). 17. Wykonawca powinien dysponować pojazdami przystosowanymi do odbioru i transportu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych stałych. 18. Wykonawca powinien zapewnić należyty stan techniczny, sanitarny i porządkowy pojazdów, wyposażenia i zaplecza technicznego, zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439),wraz z przepisami wykonawczymi). 19. Wykonawca powinien dysponować pojazdami wyposażonymi w systemem monitoringu np. GPS, wideo rejestrator (kamera samochodowa - zamontowana z przodu i tyłu pojazdu), który umożliwi identyfikowanie samochodu w terenie oraz mieć w posiadaniu oprogramowanie pozwalające na odczyt monitoringu. 20. Wykonawca powinien Zamawiającemu dostarczyć nagrania z przejazdu wszystkich samochodów po upływie każdego miesiąca oraz na każde Zamawiającego wezwanie. 21. Ze względu na to, że odbiór i transport odpadów odbywał się będzie po sieci dróg zlokalizowanych na terenie gminy Urszulin, w skład których wchodzą drogi: krajowe, powiatowe i gminne, koniecznym będzie dostosowanie pojazdów do warunków terenowych. Znaczną ilość stanowią drogi wewnętrzne o szerokości ok. 3 m. W miejscowościach: Grabniak, Sumin i Wytyczno (Kochanowskie) występują również drogi prywatne, przez które nie będzie możliwy przejazd. Wykonawca powinien zapewnić odbiór i przetransportowanie odpadów pieszo z nieruchomości do miejsca załadunku odpadów. 22. Usługa obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudnodostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków ransportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji. Kalkulując tabor samochodowy przeznaczony do wykonywania usług odbioru i zagospodarowania odpadów należy uwzględnić powyższe warunki. 23. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu i zapoznać się ze specyficznymi warunkami (okresowa nieprzejezdność drogi). 24. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie kontroli wypełnienia obowiązku segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Kontrola powinna zostać przeprowadzona w przedziale od 2 do 5 % nieruchomości zamieszkałych przy każdym odbiorze odpadów komunalnych. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu protokoły na okoliczność przeprowadzenia takiej kontroli. 25. W przypadku gdy właściciel nieruchomości, który zdeklarował gromadzenie odpadów w sposób selektywny, a gromadzi odpady w sposób nieselektywny lub prowadzi segregację niezgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie w miarę możliwości załączyć dokumentacje fotograficzną, umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny (zdjęcia należy wykonać w sposób, który umożliwi identyfikacje nieruchomości lub pojemnika, z cechami charakterystycznymi). Dodatkowo należy podać: adres zamieszkania lub numer działki. 26. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również posprzątanie miejsca wokół pojemników i worków, gdy zajdzie taka potrzeba (w przypadku rozerwania worka lub przewrócenia pojemnika przez zwierzęta, rozrzucenia odpadów z różnych innych przyczyn), między innymi poprzez pozbieranie rozrzuconych odpadów. 27. Wykonawca obowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 28. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Urszulin. 29. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu protokołu miesięcznego ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym zestawi: - wykaz nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne; - wykaz nieruchomości, z których odebrano odpady komunalne, a nie zostały ujęte w gminnej bazie danych; - wykaz reklamacji i sposób ich wykonania; - ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych w danym miesiącu oraz narastająco od początku świadczenia usługi; - ilości odebranych odpadów selektywnie zebranych z podziałem na poszczególne frakcje, w danym miesiącu; - karty przekazania odpadów do recyklingu lub poddania odzyskowi, - potwierdzenie wykonania usługi z działalności gospodarczych, podpisane przez Wykonawcę oraz usługobiorcę, - do protokołu dołączy nagranie z przejazdu wszystkich samochodów podczas odbioru odpadów, - do protokołu dołączy nagranie z monitoringu zamieszczonego na terenie PSZOK-u, - dołączy protokoły wraz z dokumentacją z przeprowadzonych kontroli wypełnienia obowiązku segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 30. Wykonawca, zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), zobowiązany jest do sporządzania rocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Urszulin w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o masie: a) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości; b) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych; c) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi; d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi,przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku. 31. Wykonawca prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z art. 9na Ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), zobowiązany jest do sporządzania rocznych sprawozdań i przekazania ich Wójtowi Gminy Urszulin w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie zawiera informacje o masie: a)poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, w tym o odpadach ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne; b) pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych; c) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych; d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych. 32. W sprawozdaniu należy zastosować wzór do obliczenia poziomów recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 33. Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 34. W przypadku zgłoszenia bezpośrednio przez właściciela nieruchomości, bądź przez Zamawiającego, nieodebrania odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem Wykonawca ma obowiązek na własny koszt udać się do miejsca zgłoszenia i zebrać pozostawione odpady. 35. Reklamacje od właścicieli nieruchomości będące zasadniczo kierowane do Zamawiającego, które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową lub telefoniczną. Wykonawca ustosunkuje się do niej w ciągu 24 godzin od otrzymania maila lub telefonu. 36. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez właściciela nieruchomości bezpośrednio Wykonawcy, potraktuje on tę reklamację jak zgłoszoną przez Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdej zgłoszonej do niego reklamacji. 37. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U z 2016 r. poz. 2167). 38. Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych w punkcie 37 frakcji odpadów wynoszą (Dz.U. 2016r., poz.2167) oraz (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439): - papier , metale, tworzywa sztuczne, i szkło: 1. w roku 2020- co najmniej 50% 2. w roku 2021- co najmniej 50% - inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, tj: 3. w roku 2020 - co najmniej 70% 4. w roku 2021 – co najmniej 70% 39. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412). 40. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 41. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa m.in.: - Ustawy z dnia 13 września 1996 roku O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) - Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz.1219) - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122), - Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 25kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019r. poz. 819 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014r., poz. 1923), - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 r., poz. 10), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. 2018 r., poz. 1627), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 r., poz. 2412), -Uchwała nr XII/69/2019 RADY GMINY URSZULIN z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin, -Uchwała nr XX/117/2016 RADY GMINY URSZULIN z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, - Uchwała nr XXX/184/2017 RADY GMINY URSZULIN z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, - Uchwała nr III/11/2018 RADY GMINY URSZULIN z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr XX/117/2016 RADY GMINY URSZULIN z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, - Uchwała nr XII/73/2019 RADY GMINY URSZULIN z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach