Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i cmentarzy będących w trwałym zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie w 2022 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 329 095 , fax. 166 329 095
 • Data zamieszczenia: 2022-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 166 329 095, fax. 166 329 095
  REGON: 65002153300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgkim.lubaczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i cmentarzy będących w trwałym zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie w 2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i cmentarzy będących w trwałym zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie w 2022 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający rodzaj odpadów, miejsca odbioru, częstotliwość odbioru, ilość i wielkość pojemników określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ Odebrane zmieszane odpady komunalne należy bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady przekazać do instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 z zastrzeżeniem art. 158 ust. 4 ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt 1 instalacja komunalna do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów musi zostać określona na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniając wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy. Wykonawca uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami przekaże odpady do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Nazwę instalacji Wykonawca wskaże w ofercie. 2) Odebrane bioodpady należy bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady przekazać do instalacji zapewniających przetwarzanie bioodpadów, spełniającej wymagania określone w przepisach prawa, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów. Wykonawca uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę, o której mowa w art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska, lub technologię, o której mowa w art. 143 tej ustawy, przekaże odpady do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Nazwę instalacji Wykonawca wskaże w ofercie. 3) Selektywnie zebrane odpady komunalne należy bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady przekazać do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Za prawidłowe gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada Wykonawca. Nazwy instalacji Wykonawca wskaże w ofercie. 4) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, ich transportu, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach