Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana

Gmina Trzciana ogłasza przetarg

 • Adres: 32-733 Trzciana, Trzciana
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 648 44 20 , fax. 14 613 63 01
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzciana
  Trzciana 302
  32-733 Trzciana, woj. małopolskie
  tel. 14 648 44 20, fax. 14 613 63 01
  REGON: 851660648
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzciana.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana. 2. Charakterystyka Gminy Trzciana. 1) Powierzchnia Gminy Trzciana wynosi ok. 34 km2. 2) Liczba mieszkańców Gminy Trzciana wynosi 5 495 osób, orientacyjna liczba gospodarstw domowych wynosi 1359, w tym ok. 1259 gospodarstw stałych i ok. 100 gospodarstw sezonowych (okres zamieszkiwania max. do 5 m-cy). Liczba gospodarstw domowych w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie. 3. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana z następujących sołectw: Kamionna, Kierlikówka, Leszczyna, Łąkta Dolna, Rdzawa, Trzciana, Ujazd. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny jak i zmieszanych oraz ich zagospodarowanie. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu wynosi ok 700 Mg/12 miesięcy (w tym ok 345 Mg odpadów zmieszanych) 4. Na terenie Gminy Trzciana obowiązywać będzie system workowy lub pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych. Wykonawca zaopatruje właścicieli nieruchomości w worki posiadające logo lub nazwę przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i oznaczenie określające rodzaj gromadzonych odpadów oraz naklejki samoprzylepne umożliwiające identyfikację danej nieruchomości. W pojemniki wyposaży nieruchomość właściciel posesji. a) Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne będą gromadzone w workach lub pojemnikach w kolorze CZARNYM oznaczone napisem: „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne”. b) Na selektywnie zbierane odpady komunalne wprowadza się 6 rodzajów worków lub pojemników: - NIEBIESKI oznaczony napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, - ŻÓŁTY oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, - ZIELONY oznaczony napisem „Szkło” z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, - BRĄZOWY oznaczony napisem "Bio" na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, - POMARAŃCZOWY oznaczon napisem „Chemikalia” na opakowania po chemikaliach, - POPIELATY oznaczony napisem „Odzież i tekstylia” na odzież i tekstylia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2 000,00 zł /słownie/dwa tysiące złotych. 2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego: BSR/O Trzciana nr konta: 09858900060030000002020014 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz.978 i 1240). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego pok. nr 14 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. 6. Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, gwarancja nie może w swojej treści uzależnić wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu Zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja winna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: aktualne zezwolenie na transport odpadów obejmujące Gminę Trzciana oraz wpis do rejestru działalności regulowanej Gminy Trzciana zgodnie z art. 9c ust.1 ustawy z dnia 16 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1289).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu (bez wezwania ze strony Zamawiającego) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. wypełniony formularz ofertowy 3. pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty – w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, w szczególności z rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014r., poz. 1114 oraz z 2016r., poz. 352 ze zm.), względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4. pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach