Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Tymbark.

Urząd Gminy w Tymbarku ogłasza przetarg

 • Adres: 34-650 Tymbark, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 325 637 , fax. 183 325 632
 • Data zamieszczenia: 2020-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Tymbarku
  Rynek 49
  34-650 Tymbark, woj. małopolskie
  tel. 183 325 637, fax. 183 325 632
  REGON: 55078100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tymbark.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Tymbark.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: a)od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Tymbark z następujących sołectw: Podłopień, Zawadka, Tymbark, Zamieście, Piekiełko, b)z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wskazanego przez Zamawiającego, Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny jak i zmieszanych oraz ich zagospodarowanie. 2)Wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych (art. 6d ust. 4 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Wykonawca jest obowiązany do przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podmiot odbierający selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie zobowiązany do przekazania odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji komunalnych do których będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne. 3) Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od: a) właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark: 1. odpady niesegregowane (zmieszane), 2. odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe, 3. odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, 4. odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła, 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 6. bioodpady, 7. zużyte baterie i akumulatory, 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 9. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 10. zużyte opony, b) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego dalej PSZOK: 1. odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe, 2. odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, 3. odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła, 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 5. bioodpady, 6. odpady niebezpieczne, 7. przeterminowane leki i chemikalia, 8. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 9. zużyte baterie i akumulatory, 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 12. zużyte opony, 13. odpady budowlane i rozbiórkowe, Na terenie Gminy Tymbark obowiązywać będzie system zbiórki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Tymbark w pojemnikach i workach. Pojemniki i worki przeznaczone na odpady segregowane mają być oznaczone zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Na selektywnie zbierane odpady komunalne wprowadza się 4 rodzaje worków/pojemników: a) worek/pojemnik koloru niebieskiego oznaczony napisem "Papier" na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, b) worek/pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem "Szkło" na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, c) worek/pojemnik koloru żółtego oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne" na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, d) worek/pojemnik koloru brązowego oznaczony napisem "Bio" na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Nie wydzielamy odpadów zielonych od pozostałych odpadów biodegradowalnych. Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne będą gromadzone w workach/pojemnikach w kolorze czarnym z napisem "Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne" Odbiór zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych prowadzony będzie: a)od właścicieli posesji dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych, b)z PSZOK średnio dwa razy w miesiącu oraz na zgłoszenie w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia. Ilość worków, którą Wykonawca ma dostarczyć w ramach zamówienia podano w pkt 3.7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Charakterystyka worków w pkt 3.4 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Charakterystyka worków i pojemników do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: Worki: - materia: folia LDPE - pojemność: 120 l - nadruk: jednostronny zgodnie z pkt 3.4 wraz z nazwą gminy. L iczba worków do odpadów zmieszanych - czarne - 32 000 szt. Liczba worków do selektywnej zbiórki: -żółty - 32 000 szt. - zielony - 7 000 szt. - niebieski - 5 000 szt. - brązowy - 3 500 szt. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu: a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) - 450 Mg/9 miesięcy, b) odpady komunalne segregowane - 333 Mg/9 miesięcy, tj: - opakowania z papieru i tektury, odpady z papieru, w tym tektury - 160 Mg/9 miesięcy, - opakowania z tworzyw sztucznych, wielomateriałowych i metalu, drobnych metali, wielomateriałowe i tworzyw sztucznych- 30 Mg/9 miesięcy, - opakowania ze szkła, odpady ze szkła - 60 Mg/miesięcy, - odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady zielone - 5 Mg/9 miesięcy, - odpady wielkogabarytowe - 70 Mg/9 miesięcy, - odpady budowlane i rozbiórkowe - 5 Mg/9 miesięcy, - zużyte opony - 2 Mg/9 miesięcy, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 0,5 Mg/9 miesięcy, -zużyte baterie i akumulatory - 0,2 Mg/ 9 miesięcy, - przeterminowane leki oraz chemikalia - 0,1 Mg/9 miesięcy Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska a) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska w tym m.in. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i przepisów wykonawczych w tym zakresie, obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów sanitarnych. b) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: - zapobiegania wysypywaniu się odpadów z worków podczas dokonywania odbioru odpadów, - odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia i uprzątnięcia terenu w miejscu wystawienia worków z odpadami z powodu zanieczyszczenia wynikającego z uszkodzenia worka, np. przez zwierzęta. c) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Reklamacje 1) Reklamacje zgłoszone przez właścicieli nieruchomości dotyczące braku odbioru odpadów w terminie ustalonym w harmonogramie, Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych ustosunkuje się do zgłoszenia informując Zamawiającego telefonicznie lub drogą elektroniczną o sposobie załatwienia. 2) Reklamacje nie budzące wątpliwości zostaną natychmiast uwzględnione przez Wykonawcę poprzez wskazanie dodatkowego terminu odbioru odpadów. 3) Reklamacje budzące wątpliwości zostaną udokumentowane poprzez przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających faktyczne wykonanie usługi na danej nieruchomości w terminie zgodnym z harmonogramem. Dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego będą: potwierdzenie z systemu GPS lokalizacji samochodu. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia 1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark na co najmniej 7 dni przed dniem obowiązywania umowy pakiet startowy worków - w przeliczeniu na każde gospodarstwo domowe. Następnie w dniu odbioru odpadów zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w nowe worki - w ilości odpowiadającej liczbie i rodzajowi worków wystawionych przez właściciela nieruchomości. Liczba worków musi zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu. Ilość worków wchodząca w pakiet startowy dla każdego gospodarstwa domowego zostanie przedstawiona Wykonawcy na co najmniej 14 dni przed dniem obowiązywania umowy. Zamawiający wymaga zabezpieczenia worków w ilości min. 5% podstawowego zamówienia, które zostaną zdeponowane na terenie PSZOK. 2) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji rodzajowej i ilościowej odpadów poprzez zważenie na legalizowanej wadze ilości zebranych odpadów, a następnie odnotowanie jej w ewidencji. 3) Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. 4) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 5) Bezwzględnie zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właściciela nieruchomości oraz mieszania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Tymbark z odpadami odebranymi z terenu innej gminy. 6) Identyfikacja worków będzie dokonywana poprzez naklejane przez właścicieli nieruchomości na workach naklejki z numerem ewidencyjnym karty założonej dla danej nieruchomości. Właściciele nieruchomości będą zaopatrywani w naklejki przez Zamawiającego. W przypadku nowych zamieszkałych budynków Wykonawca będzie dopisywał je do powyższego zestawienia. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów (np. gdy w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane lub gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji) Wykonawca zobowiązany będzie odebrać odpady jako niesegregowane(zmieszane) oraz powiadomić w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji właściciela nieruchomości oraz Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do w/w zdarzenia 8) Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu sprawozdania w okresach zgodnych z obowiązującymi przepisami. 9) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 10) Zmieszane odpady komunalne z terenu Gminy Tymbark dostarczane będą do instalacji komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 11) Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013r. 12) Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących odpadów oraz obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark. 13) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób: a) zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.2167): - poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, - poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych stanowiących odpady komunalne. b) zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach. 14) Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia gwarantującym terminowe i staranne wykonanie zakresu rzeczowego usługi. 15) Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9d Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013r.,a w szczególności: a) posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Tymbark na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Baza magazynowo - transportowa musi spełniać następujące warunki: -teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, - miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, - miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, - teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. - baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy magazynowo - transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej, b)część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w ust. 1 - 3 ww. Rozporządzenia. - w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić aby: • w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, • pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, ¬ posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania - urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, - zapewnić, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, - zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, - poddawać pojazdy i urządzenia myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, - na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej, - wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, - konstrukcja pojazdów ma zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. - wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach załadunku i wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych (system GPS). Gmina zastrzega sobie prawo zapoznania się z zapisami sytemu lokalizacji GPS pojazdów obsługujących Gminę Tymbark w zakresie przedmiotowego zamówienia celem weryfikacji i kontroli sprawozdań przedstawianych przez Zamawiającego z realizacji zamówienia. - przechowywać dane pochodzące z systemu monitoringu i systemu czujników, o których mowa w powyższych punktach w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 2 lat od dnia ich zapisania. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz weryfikację przechowywanych danych. Dane powinny być udostępnianie na każde żądanie Zamawiającego. 16) W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach. 17) Wykonawca winien posiadać w swojej ofercie pojazdy zapewniające odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu całej Gminy Tymbark niezależnie od warunków pogodowych. 18) System odbierania odpadów komunalnych obejmuje tylko odpady z nieruchomości zamieszkałych, natomiast nie obejmuje odpadów powstających w instytucjach, szkołach, obiektach użyteczności publicznej i w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 19) Wykonawca ma obowiązek posiadać wpis w charakterze podmiotu Transportującego odpady do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). 3.3.9..Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podwykonawca usług lub robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem jest zobowiązany wykonywać zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem usługi, czyli tzw. pracowników fizycznych, skierowanych do obsługi sprzętu przeznaczonego do transportu i rozładunku odpadów komunalnych. Dla udokumentowania zatrudnienia osób, które wykonywać będą ww. czynności Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o zamówienie publiczne, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zawartych umów na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzanie spełniania ww. warunku Wykonawca przedłoży „Oświadczenie Wykonawcy". Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Tymbark zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, b) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy, 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach