Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kolno

Burmistrz Miasta Kolno ogłasza przetarg

 • Adres: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 782 133 , fax. 862 783 100
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Kolno
  ul. Wojska Polskiego 20
  18-500 Kolno, woj. podlaskie
  tel. 862 782 133, fax. 862 783 100
  REGON: 52332400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkolno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kolno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przekazanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kolno następujących frakcji: - 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe - 20 01 01 - Papier i tektura - 20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji - 20 01 99 - Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (np. popioły) - 20 01 40 - Metale - 16 01 03 - Zużyte opony - 15 01 07 - Opakowania ze szkła - 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe - 15 01 04 - Opakowania z metali - 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych - 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury - 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 - 20 01 10 – Odzież - 20 01 11 – Tekstylia - 20 01 02 – Szkło - 20 01 39 - Tworzywa sztuczne - 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 17 01 02 - Gruz ceglany - 17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - 17 02 03 - Tworzywa sztuczne - 17 02 02 – Szkło - 17 08 02 - Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 - 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe - 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe - 20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 - 20 01 35 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zwierające niebezpieczne składniki - 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - 20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100) należy: 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 299). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin jego wniesienia przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RG.271.5.2020. Do oferty należy wówczas dołączyć oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego przelew środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie. 6. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy: 1) Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) w zakresie wszystkich kodów odpadów objętych niniejszym postępowaniem, 2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797), w zakresie kodów odpadów objętych niniejszym postępowaniem, 3) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie ustawy z 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) w zw. w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach