Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów w okresie 12 miesięcy

Gmina Klwów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-415 Klwów, Opoczyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6710010
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Klwów
  Opoczyńska 35
  26-415 Klwów, woj. mazowieckie
  tel. 48 6710010
  REGON: 67022380100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.klwow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów w okresie 12 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych powstałych i zebranych od wszystkich właścicieli nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Klwów. 1.2. Transport zebranych odpadów komunalnych. 1.3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powinno być wykonywane w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z: - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592, z 2019 r. poz. 60.), - przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629..) oraz przepisami wykonawczymi do niej, - zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, - postanowieniami uchwały Nr XVIII.116.2016 Rady Gminy Klwów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klwów. 1.4. Odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w cyklu 2 razy w okresie obowiązywania zamówienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 1.5. Nieodpłatne wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub worki na odpady niesegregowane (zmieszane) i worki do selektywnej zbiórki odpadów w terminie do 28.06.2019 r. oraz dostarczanie nowych worków przy odbiorze odpadów w miarę potrzeb mieszkańców (ilość worków będzie równa ilości odebranych worków z odpadami), 1.6. Przygotowania i dystrybucji harmonogramu odbioru odpadów wraz z informacją dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów w terminie do dnia 28.06.2019r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca: - posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Klwów, w zakresie kategorii odpadów objętych zamówieniem; - posiada wpis do rejestru prowadzonego, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992), w zakresie transportu odpadów komunalnych, w kategorii odpadów objętych zamówieniem, - posiada wpis do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, - posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych lub umowy z podmiotem prowadzącym uprawnioną regionalne instalację do przetwarzania odpadów komunalnych przyjmującą zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone (RIPOK wskazana w obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego dla regionu, do którego przynależy Gmina Klwów), - posiada umowę (promesę jej zawarcia) lub decyzję w zakresie recyklingu odpadów zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach – na odbiór odpadów segregowanych Informacje dodatkow
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 3.1. Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (stosowne oświadczenie składa Wykonawca w Załączniku nr 3 do SIWZ). 3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach