Przetargi.pl
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek"

Gmina Piątek ogłasza przetarg

 • Adres: 99-120 Piątek, ul. Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 7221919, 7221611 , fax. 247 221 909
 • Data zamieszczenia: 2019-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piątek
  ul. Rynek 16
  99-120 Piątek, woj. łódzkie
  tel. 024 7221919, 7221611, fax. 247 221 909
  REGON: 61105856000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ugpiatek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek. 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z mobilnej zbiórki z punktów gniazdowych tj. pojemników typu „dzwon”, 1.2. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do: a) zaopatrzenia nieodpłatnego właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej: w worki żółte na frakcję suchą w worki zielone na szkło w worki czarne na pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania (dodajemy) w pojemnik na pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania. W szczególnych uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany pojemnika na dostarczanie worków w kolorze czarnym dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarują nieselektywną zbiórkę odpadów - pojemniki na odpady zmieszane i worki czarne. w worki brązowe na bioodpady b) zaopatrzenia nieodpłatnego właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzinnej w kontenery: na odpady zmieszane na odpady selektywnie zebrane na bioodpady c) zaopatrzenia nieodpłatnego punktów gniazdowych typu „dzwon” w pojemniki, d) Opis worków i pojemników: worki do selektywnej zbiórki powinny być wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość, wiązane z góry, muszą być kolorowe zg. z obowiązującym w gminie regulaminem. worki na pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania powinny być wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość, wiązane z góry, muszą być w kolorze czarnym zg. z obowiązującym w gminie regulaminem. worki na bioodpady powinny być wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość, wiązane z góry, muszą być kolorowe zg. z obowiązującym w gminie regulaminem. pojemniki mogą być wykonane: - z tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, przystosowanych do odbioru przez specjalistyczne pojazdy, - z blachy stalowej, - z ocynkowanej siatki i przystosowany do opróżniania. e) Potwierdzenie dostarczenia worków, pojemników, kontenerów: Worki, pojemniki Wykonawca dostarczy bezpośrednio do właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia potwierdzenia przekazania worków, pojemników opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela nieruchomości bądź jego przedstawiciela W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od wykonawcy wskaże on zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej trzykrotne niezastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w godzinach 7.00 – 20.00. Kontenery Wykonawca dostarczy do zabudowy wielorodzinnej. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzinnej opatrzonego datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. Pojemniki i kontenery stanowią własność Wykonawcy a po zakończeniu świadczenia usługi będą mogły być zabrane przez Wykonawcę 1.3. Szacunkowa liczba i rodzaj pojemników, kontenerów i worków do gromadzenia odpadów komunalnych: a) dla zabudowy jednorodzinnej: worki żółte do selektywnej zbiórki odpadów „frakcja sucha”: poj. 120 l – 15 975 szt. worki zielone do selektywnej zbiórki ,,szkło”: poj. 120 l – 4 150 szt. worki czarne na pozostałe odpady: poj. 120 l – 350 szt. worki brązowe na bioodpady: poj. 120 l – 1 400 szt. pojemniki (kosze) na odpady zmieszane: poj. 120 l – 1330 szt., Minimalna wielkość pojemnika i worków czarnych dla rodziny 4-osobowej to 120 litrów. Zamawiający dopuszcza w przypadku rodzin większych (powyżej 4 osób) możliwość dostarczenia w zamian za np. dwa pojemniki o wielkości 120 l. pojemnik o wielkości 240l b) dla zabudowy wielorodzinnej: kontenery na odpady: poj. 1100 l – 35 szt. kontenery na odpady(FLD 5): poj. 5000 l – 10 szt. c) pojemniki w punktach gniazdowych: - siatka na PET HDS – 31 szt. - Igloo na szkło – 27 szt. 1.4. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia pojemników oraz worków poprzez np. umieszczenie opisu określającego nieruchomość dla której jest on przeznaczony, z ilustrowanym lub słownym oznaczeniem właściwych odpadów do nich trafiających. Propozycję opisu pojemnika przedstawi wykonawca przed podpisaniem umowy do zatwierdzenia Zamawiającemu. 1.5. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątnięcia wokół pojemników oraz umycia pojemników znajdujących się w zabudowie wielorodzinnej. 2. Przepisy prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności: ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. Nr 1986 z poźn. zm.); ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.); ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz. 87) ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687); rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (t.j. Dz.U. 2013 poz. 122), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. z 2014 poz. 1923) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2015 poz. 1431) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1973) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.); ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.); UCHWAŁĄ NR XVIII/95/16 RADY GMINY PIĄTEK z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piątek”; UCHWAŁĄ NR XVIII/96/16 RADY GMINY PIĄTEK z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwałą nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 r.; ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1000) III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do instalacji komunalnych do przetwarzania odpadów komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpadów zielonych: Wykonawca zobowiązany jest do odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych z: nieruchomości zamieszkałych z zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej - raz w miesiącu z tym, że od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; nieruchomości zamieszkałych z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej nie rzadziej – raz w tygodniu. Wykonawca odbierający odpady komunalne (niesegregowane) od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyznaczonej dla Gminy Piątek Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych , jest (lokalizacja): Krzyżanówek, gm. Krzyżanów. W przypadku awarii Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi, do której przypisana jest Gmina Piątek, zgodnie z obowiązującym Planem gospodarki odpadami województwa łódzkiego. Wykonanie przedmiotu umowy, zapewniające minimalną uciążliwość dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Odpady odbierane będą przez wykonawcę od godziny 7.00. 2. Rodzaje odpadów komunalnych selektywnie odbieranych od właścicieli nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: 1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, od godziny 7.00, odbywać się będzie z podziałem na: A. ZABUDOWA JEDNORODZINNA: a) selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym: tzw. "frakcja sucha", tj. tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier i karton - zbierane do jednego worka koloru żółtego; szkło gromadzone w workach zielonych pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania powinny być w pojemnikach. bioodpady, tj. skoszona trawa, liście, chwasty, drobno pocięte gałęzie, ew. odpady kuchenne roślinne- zbierane do jednego worka koloru brązowego; b) Częstotliwość odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej: nieruchomości zamieszkałych z zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej - raz w miesiącu z tym, że od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zadeklarowanego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca odbierający odpady ma je przyjąć jako zmieszane odpady komunalne i powiadomić o tym Urząd Gminy Piątek w formie pisemnej. B. ZABUDOWA WIELORODZINNA: a) selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym: tzw. "frakcja sucha", tj. tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier i karton gromadzone w ogólnodostępnych kontenerach szkło zbierane w punktach gniazdowych na terenie gminy- Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe; zabudowa wielorodzinna należąca do właścicieli prywatnych – worki zielone pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania powinny być w kontenerach bioodpady, tj. skoszona trawa, liście, chwasty, drobno pocięte gałęzie, ew. odpady kuchenne roślinne gromadzone w ogólnodostępnych kontenerach. b) Częstotliwość odbioru odpadów selektywnych z zabudowy wielorodzinnej: nieruchomości zamieszkałych z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej nie rzadziej – raz w tygodniu Wykonawca zobowiązany jest w ramach świadczonych usług do: - odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, - przyjmowania od mieszkańców Gminy Piątek odpadów selektywnie zebranych, we wskazanej przez siebie Instalacji Przetwarzania Odpadów (PSZOK), której odległość od granic gminy Piątek nie może przekraczać 20 km. Dostarczenia selektywnych odpadów mieszkańcy Gminy Piątek będą mogli dokonać w godzinach pracy Instalacji. Rodzaj odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości w Instalacji Przetwarzania Odpadów (PSZOK) : Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady zielone (bioodpady), odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, igły strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, Obowiązki: 1. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają w/w odpady komunalne do wskazanej Instalacji Przetwarzania Odpadów (punktu PSZOK). 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli ilości oddawanych odpadów. 3) Odbiór odpadów komunalnych w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki: a) odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, folii z gospodarstw domowych (nie dotyczy folii powstałej w wyniku prowadzonej działalności rolniczej) oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych, b) częstotliwość odbioru odpadów : zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, folie z gospodarstw domowych (nie dotyczy folii powstałej w wyniku prowadzonej działalności rolniczej), meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1 raz w okresie 02.01.2020 – 31.05.2020 roku. 4) Odbiór odpadów z punktów gniazdowychObowiązki: Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają w/w odpady komunalne do punktów gniazdowych, Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia gniazd w pojemniki. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym. 5) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do dowolnej instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z zachowaniem zasady bliskości, o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.. Zg z zapisami art. 6d ust. 4 pkt. 5) ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których Wykonawca odbierający odpady komunalne selektywnie zebrane jest obowiązany przekazać odebrane odpady. Uwaga: w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady. 3. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do szczególnego porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wykonawcę obowiązuje: zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych 4. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalności objętej zamówieniem 1) Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie z katalogiem odpadów poprzez zważenie na legalizowanej wadze lub określenie w inny sposób ilość przyjętych odpadów, a następnie odnotowanie jej w ewidencji. 2) Ewidencja odpadów należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów: kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.). Kartę przekazania odpadów sporządza wykonawca, który przekazuje odpady. Kartę przekazania odpadów sporządza się w 3 egzemplarzach: dla przekazującego odpad, transportującego oraz przejmującego odpad. Zamawiający dopuszcza sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy. 3) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj.: a) rocznego sprawozdania dotyczącego prowadzonego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w art. 9na ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zawierające informacje o masie: poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, w tym o odpadach ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych, odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdanie, o których mowa powyżej w formie papierowej i elektronicznej – do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany; informacje o miejscu prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; informacje o masie: poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały one przekazane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powstałych z zebranych odpadów komunalnych, przekazanych do składowania, odpadów komunalnych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przekazanych do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku". c) miesięcznych raportów zawierających informacje o: ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg], ilości odebranych odpadów szkła [Mg], ilości odebranych odpadów papieru, metali oraz opakowań wielomateriałowych [Mg], ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych [Mg], ilości odebranych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego oraz zużytych opon i folii [Mg], wykaz nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne, sposobach zagospodarowania w/w odpadów, Zamawiający wymaga by miesięczne raporty były sporządzone oddzielnie dla odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z mobilnej zbiórki (po jej przeprowadzeniu), z punktów gniazdowych tj. pojemników typu „dzwon” Raporty muszą być przekazywane w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym oraz pisemnie. Raport miesięczny będzie m.in. podstawą do wystawienia faktury za wykonanie usługi. 5) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania 
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa 
w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. 6) Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Wymóg ten dotyczy tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. 5. Szczegółowe wymagania stawiane wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: a) Wymagania w zakresie transportu odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości: 1)Wymogi dotyczące bazy: Dysponowaniem bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Piątek lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy, Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny (własność, najem, dzierżawa itp.). Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, Teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne, Baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadającej liczbie zatrudnionych osób miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania, 2)Wymogi dotyczące pojazdów: Zapewnienie aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia były dostosowane w zakresie wielkości i rodzaju samochodów odbierających odpady do parametrów ulic/dróg gminnych, tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych od każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej wskazanej przez Zamawiającego w wykazie. W przypadku gdy wykonawca nie odbierze odpadów komunalnych od któregoś z właścicieli nieruchomości będzie obciążony karami umownymi. Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Muszą posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu. W razie awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach, Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikacje tych danych przez Zamawiającego, Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, Zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości pojazdów, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie. 3)Wymogi dotyczące transportu odpadów: Wykonawca jest zobowiązany do transportowania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób, który uniemożliwia zmieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz w sposób uniemożliwiający mieszanie się ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Wykonawca jest również zobowiązany do zabezpieczenia przewożonych odpadów komunalnych przed wysypaniem, rozwiewaniem na drogę. Wykonawca ma obowiązek odbioru i transportu odpadów komunalnych, również 
w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 4)Informacje przekazywane Zamawiającemu: Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na których powstały odpady, a nie ujętych w bazie danych u Zamawiającego. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego (najpóźniej w ciągu 7 dni od odbioru odpadów) przekazania Zamawiającemu informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piątek gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach. Informacja powinna zawierać w szczególności: - adres nieruchomości na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, - zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. Zdjęcia muszą zostać tak wykonane by nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisywanie pojemników, w tym worków do konkretnej nieruchomości, Raz na kwartał informację o właścicielach nieruchomości, którzy nie oddali żadnych odpadów z nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji, w postaci pliku w odpowiednim formacie uzgodnionym z Zamawiającym, z trasy przejazdu samochodów odbierających odpady, miejscach postoju, miejsca wyładunku odpadów. Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje w jednej z następujących form: pocztą elektroniczną na adres – : ugpiatek@ugpiatek.pl, pocztą tradycyjna na adres Urząd Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek bądź faxem – nr (024) (0-24) 722-19-09 b) Wymagania w zakresie częstotliwości odbierania odpadów – harmonogram: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odbieranych odpadów z częstotliwością określoną w zatwierdzonym harmonogramie. Podstawą opracowania harmonogramu są: opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ a do umowy stanowi załącznik nr 1, 1/ UCHWAŁA NR XVIII/95/16 RADY GMINY PIĄTEK z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piątek”; 2/ UCHWAŁA NR XVIII/96/16 RADY GMINY PIĄTEK z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości na cały okres na który zostanie udzielone zamówienie publiczne oraz przedstawienie go Zamawiającemu do akceptacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przed planowanym terminem odbioru odpadów. Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów, powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów z nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany: umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały okres na jaki został przygotowany, przekazanie każdemu właścicielowi nieruchomości na każdy rok kalendarzowy harmonogramu wywozu odpadów z terenu gminy Piątek Ponadto, każda zmiana w harmonogramie wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym, z wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne od pracy. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. 4)Wykonawca nie odbiera odpadów komunalnych z terenu gminy w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów są pierwsze dwa dni robocze następujące po dniu wolnym, 5)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowego odbioru odpadów komunalnych, poza ustaloną częstotliwością, w dniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanocne, a także w pierwszym dniu nie będącym dniem wolnym od pracy po tych świętach. 6)Wykonawca jest zobowiązany do odbierania, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów komunalnych poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, 7)Informowanie mieszkańców o terminach odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianach terminów wywozów wynikających np. z przypadających dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów są pierwsze dwa dni robocze następujące po dniu wolnym, c) inne zobowiązania: 1)Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy. 2)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 3)Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w: ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Piątek w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 2) Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.): - wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem, - wpis do rejestru w zakresie zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach