Przetargi.pl
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wielki od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r.”

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 413 838 002 , fax. 413 838 002
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Warszawska 17
  32-210 Książ Wielki, woj. małopolskie
  tel. 413 838 002, fax. 413 838 002
  REGON: 54322600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiazwielki.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wielki od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wielki od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r.” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wielki. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powinien odbywać się w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Odbiór odpadów obejmuje odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny i zmieszany. 2. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości: a). papier, tektura – 15 01 01, 20 01 01, b). szkło – 15 01 07, 20 01 02, c). tworzywa sztuczne – 15 01 02, 02 01 39, d). metal – 15 01 01, 20 01 40, e). opakowania wielomateriałowe – 15 01 05, 15 01 06, f). inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 20 01 99, g). odpady kuchenne ulegające biodegradacji – 20 01 08, h). detergenty – 20 01 29*, 20 01 30, i). akumulatory – 20 01 34, j). odzież i tekstylia – 20 01 10, 20 01 11, j). odpady budowlane i rozbiórkowe – ex 20 03 07, k). odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – 20 03 99, l). leki – 20 01 31*, 20 01 32, m). niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 20 03 01, n). odpady wielkogabarytowe - 20 03 07, o). zużyte opony – 16 01 03.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej, jako odrębny dokument. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku: 58 8591 0007 0180 0000 0013 0012 z dopiskiem „Wadium" i znak sprawy: IN.271.2.2020 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów, tj.: posiadania aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Książ Wielki, posiadania aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), na odbiór i gospodarowanie odpadami oznaczonymi kodami wskazanymi w pkt. III.2 SIWZ 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie stawia warunku; 3) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie stawia warunku; 2. Przesłanki wykluczenia: 1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust 1 pkt 12) do 23) ustawy Pzp; 2) Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 3) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach