Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Daszyna

Gmina Daszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 99-107 Daszyna, Daszyna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 243 890 400 , fax. 242 890 400
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Daszyna
  Daszyna
  99-107 Daszyna, woj. łódzkie
  tel. 243 890 400, fax. 242 890 400
  REGON: 61101588500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.daszyna.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Daszyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Daszyna. Rodzaj odpadów komunalnych stanowiących przedmiot zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ogólna charakterystyka gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający zaleca by Wykonawca zapoznał się z wykazem dróg gminnych i dokonał wizji terenowej, gdyż część nieruchomości zamieszkałych jest usytuowana w miejscach, do których w zależności od przewidzianego samochodu może być utrudniony dojazd. Za realizację usług dodatkowych Wykonawca rozlicza się poza przedmiotem niniejszego zamówienia. W związku z tym, cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych. Wskazane ilości odpadów komunalnych stanowią wartość przybliżoną wyliczoną według ilości odpadów zebranych w latach poprzednich (z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu ilości odpadów). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do wyliczeń z lat poprzednich, w zależności od faktycznych potrzeb bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Zamawiający nie gwarantuje ww. ilości odpadów komunalnych w ciągu trwania umowy. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest do: A. Świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Daszyna. B. Świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Daszyna. 1.3. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do wyposażenia w pojemniki na odpady komunalne na czas trwania umowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz utrzymania ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym. Ilość pojemników określona w załączniku nr 8 do SIWZ. 1.4. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do zaopatrzenia nieodpłatnego właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa i budynki jednorodzinne) oraz PSZOK w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PET i metale, szkło, papier, BIO) o pojemności 120 l. Worki Wykonawca dostarczy bezpośrednio do właścicieli nieruchomości każdorazowo po odbiorze napełnionych worków. Szacunkową liczbę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wykazano w załączniku nr 8 do SIWZ. Ilość, pojemność i oznaczenia worków muszą być zgodne z wymogami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie gminy Daszyna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł. słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek: Bank Spółdzielczy w Grabowie Nr konta:16 8539 0001 0000 0004 2006 0040 z dopiskiem na przelewie: wadium – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca składa wraz z ofertą (jako oddzielny nie spięty z ofertą) oryginał dokumentu. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 12 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ww. pkt. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: - złoży oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg załącznika nr 2; - posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; - posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie posiadania zezwolenia na transport odpadami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub posiadania zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.) jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach