Przetargi.pl
ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 55-311 Kostomłoty, ul. Polna 13
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 31 70 101 , fax. 71 31 70 101
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Polna 13 13
  55-311 Kostomłoty, woj. dolnośląskie
  tel. 71 31 70 101, fax. 71 31 70 101
  REGON: 93022270000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: ZAKŁAD BUDŻETOWY JEDNOSTKI SAMORZADOWEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy przyjmowania na składowisko, składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (niesegregowanych) o kodzie 20 03 01 dowożonych z terenu gminy Kostomłoty w ilości ok. 1800 Mg w okresie całego roku 2011. Koszt składowania wyliczony wg wzoru zawartego w punkcie 18 SIWZ - 100% kryterium wyboru oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4000 zł , słownie cztery tysiące złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kostomloty.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach