Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Zarszyn oraz obsługa, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z GPSZOK

Gmina Zarszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13/ 4671038
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zarszyn
  ul. Bieszczadzka 74
  38-530 Zarszyn, woj. podkarpackie
  tel. 13/ 4671038
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zarszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Zarszyn oraz obsługa, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z GPSZOK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są usługi - Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Zarszyn oraz obsługa, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów . 1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Zarszyn oraz obsługę transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (GPSZOK). Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych obejmuje następujące miejscowości: Bażanówka, Długie, Jaćmierz, Jaćmierz-Przedmieście, Nowosielce, Odrzechowa, Pastwiska, Pielnia, Posada Jaćmierska, Posada Zarszyńska i Zarszyn. Zameldowanych na pobyt stały w Gminie Zarszyn na dzień 31 grudnia 2019 r. było 9250 osób. Odbieraniem odpadów komunalnych objętych zostanie około 7413 osób (liczba mieszkańców na podstawie danych pochodzących za złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), które zamieszkują w 2469 gospodarstwach na terenie 11 sołectw. 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport: 1.2.1) zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w workach, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych, wystawianych na trasie odbioru w ilości około 754,41 Mg; 1.2.2) segregowanych odpadów komunalnych w ilości ok. 383,36 Mg, gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach i wystawianych przy trasie odbioru, podzielonych na następujące frakcje: a) szkło w ilości ok. 171,74 Mg, b) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe w ilości ok. 183,80 Mg, c) papier w ilości ok. 27,82 Mg; 1.2.3. bioodpady, stanowiące odpady komunalne ok. 15,25 Mg; 1.2.4. Wszystkie rodzaje odpadów muszą być odbierane w sposób selektywny, tak aby nie mieszać ze sobą poszczególnych frakcji odpadów. 1.3. Zamówienie obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych dwa razy w roku, w ilości ok. 188 Mg. Do obowiązków Wykonawcy należeć będą również obowiązki obsługującego Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zarszynie przy ul. Cicha 21 (zwanego dalej: „GPSZOK”): a) GPSZOK będzie otwarty w każdą sobotę, chyba że wypada dzień ustawowo wolny od pracy; b) w sobotę GPSZOK będzie otwarty od godziny 7:30 do 15:30; c) bieżącą obsługą GPSZOK powinna zajmować się minimum jedna osoba; d) pracownik obsługujący GPSZOK będzie dokonywał przyjęcia odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Zarszyn; e) przed przyjęciem odpadów pracownik GPSZOK: • Ustala adres nieruchomości na której powstały odpady; • Sprawdza zawartość dostarczonych odpadów, ich zgodność z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystość i skład; f) przyjęcie odpadów będzie potwierdzane na oświadczeniu, stanowiącym załącznik do regulaminu GPSZOK w Zarszynie; g) wskazywanie osobom korzystającym z GPSZOK miejsca złożenia odpadów; h) informowanie Podmiotu odbierającego odpady z GPSZOK o konieczności opróżnienia; pojemnika w taki sposób żeby zapobiec ich przepełnieniu; i) sporządzanie i przekazywanie Wójtowi Gminy Zarszyn sprawozdań według obowiązującego wzoru do końca stycznia za rok poprzedni; j) Przestrzeganie oraz egzekwowanie przestrzegania zasad korzystania z GPSZOK o których mowa w uchwale rady Gminy Zarszyn w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów; k) Utrzymywanie czystości i porządku na terenie GPSZOK w tym odśnieżanie i usuwanie śliskości w razie zaistnienia takiej potrzeby; m) przeszkolenie pracownika obsługującego GPSZOK w zakresie obowiązujących przepisów regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zarszyn;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca wykaże że: •posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Zarszyn, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ). •posiada wpis do rejestru prowadzonego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), w zakresie transportu odpadów komunalnych (Baza Danych o Odpadach) będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 2)oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 SIWZ 3)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy) 4)zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez inne podmioty – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 5)Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach