Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Opatowiec

Gmina Opatowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 28-520 Opatowiec, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 35 18 052 , fax. 41 35 18 034
 • Data zamieszczenia: 2020-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opatowiec
  Rynek 3
  28-520 Opatowiec, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
  REGON: 29101052400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Opatowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Podstawowe pojęcia użyte do określenia przedmiotu zamówienia: 1. Papier – należy przez to rozumieć odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (15 01 01, 20 01 01). 2. Szkło – należy przez to rozumieć odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (15 01 07, 20 01 02). 3. Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe –należy przez to rozumieć odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (15 01 06, 15 01 05, 15 01 02, 15 01 04, 20 01 39, 20 01 40). 4. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – należy przez to rozumieć odpady zielone łącznie z odpadami kuchennymi: warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia (20 01 08, 20 02 01), 5. Popiół - popioły z domowych palenisk (odpady komunalne, inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (20 01 99). 6. Odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) – do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. (20 03 01). 7. Odpady wielkogabarytowe – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady np. meble. Odpady wielkogabarytowe będą klasyfikowane przez RIPOK (20 03 07). 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – rozumie się przez to zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe (20 01 35*, 20 01 36, 20 01 21*, 20 01 23*). 9. Zużyte opony – należy przez to rozumieć pochodzące od mieszkańców zużyte opony samochodowe, motocyklowe, rowerowe. Zużyte opony będą klasyfikowane przez RIPOK (16 01 03). 10. RIPOK – należy przez to rozumieć Regionalną Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Rzędowie wskazaną w Załączniku do Uchwały nr XXV/356/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”. jako instalacji, w której odbywać się będzie zagospodarowanie powstających w regionie odpadów komunalnych. 11. Raport miesięczny – należy przez to rozumieć wszystkie informacje przekazane przez Wykonawcę o stwierdzonych zdarzeniach, który to raport zawiera: dane kontaktowe sporządzającego raport, wykaz punktów nie zarejestrowanych w systemie Wykonawcy, wykaz niewykonanych usług i podanie przyczyny, wykaz miesięczny ilości odebranych i przekazanych do „ZGOK” w Rzędowie odpadów z podziałem na kody. 3.1.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Opatowiec, takich jak: a) papier, tektura (15 01 01, 20 01 01) b) szkło (15 01 07, 20 01 02) c) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (15 01 06, 15 01 05, 15 01 02, 15 01 04, 20 01 39, 20 01 40) d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (20 01 08, 20 02 01) e) odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałości z sortowania) (20 03 01), f) popiół/żużel (20 01 99), g) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07), h) zużyte opony (16 01 03), i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36*, 20 01 21*, 20 01 23*). Przedmiot zamówienia: Obejmuje 20 miejscowości: Charbinowice, Chrustowice, Chwalibogowice, Kamienna, Kęsów, Kobiela, Kocina, Kraśniów, Krzczonów, Ksany, Ławy, Mistrzowice, Opatowiec, Podskale, Rogów, Rzemienowice, Senisławice, Trębaczów, Urzuty, Wyszogród (według danych z 31 grudnia 2019 r.):  Powierzchnia gminy- 6 841 ha,  Liczba osób zamieszkałych według deklaracji – 2 532 osób - w tym 183 mieszka w zabudowie wielorodzinnej, - 2 349 osób w zabudowie jednorodzinnej.  Liczba obiektów: 1) nieruchomości jednorodzinne zamieszkałe – ok 995, 2) budynki wielorodzinne – 10 w tym: - 8 budynków w sołectwie Krzczonów, - 2 budynki w sołectwie Opatowiec. 3) 4 budynki komunalne (przy budynkach komunalnych niesegregowanych (zmieszane) oraz segregowane odpady komunalne odbierane będą jak w zabudowie wielorodzinnej, czyli w systemie pojemnikowym) 4) Około 53 punkty, w których wykonywana jest działalność gospodarcza (odpady zbierane jak w zabudowie jednorodzinnej), 5) nieruchomości zamieszkałych czasowo wynosi ok 50. • Szacunkowa ilość pojemników: 1) ok. 1032 szt. pojemników 120 l., 2) ok. 15 szt. pojemników 240 l., 3) ok. 35 szt. pojemników 1100 l., 4) ok 3 szt. pojemników KP 7 odkrytych, 5) ok. 2 szt. pojemników typu KONFISKATOR, 6) ok 2 szt. pojemników na odpady niebezpieczne, 7) ok 10 szt. pojemników na zużyte baterie. • PSZOK -1 w miejscowości Krzczonów. Tabela przedstawia szacunkową ilość odpadów zebranych z całego ternu Gminy Opatowiec od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina Opatowiec Zmieszane odpady opakowaniowe 38,92 Mg Szkło 35,29 Mg Opakowania z papieru i tektury 0,129 Mg Opakowania z Metali i z tworzyw sztucznych 9,27 Mg Odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 343,64 Mg Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 8,90 Mg Odpady wielkogabarytowe 63,02 Mg Razem: 499,17 Mg  Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych w domach jednorodzinnych zamieszkałych: • segregowane – 1 raz w miesiącu • niesegregowane (zmieszane): - od listopada do marca – 1 raz w miesiącu, - od kwietnia do październik – 1 raz na 2 tygodnie. • biodegradacyjne: - od listopada do marca – 1 raz w miesiącu, - od kwietnia do października – 1 raz na 2 tygodnie. • wielkogabarytowe – 2 razy w roku.  Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych w budynkach wielorodzinnych: • segregowane – 1 raz w miesiącu • niesegregowane (zmieszane): - od listopada do marca – 1 raz w miesiącu, - od kwietnia do październik – 1 raz na 2 tygodnie. • biodegradacyjne: - od listopada do marca – 1 raz w miesiącu, - od kwietnia do października – 1 raz na 2 tygodnie. • wielkogabarytowe – 2 razy w roku.  Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych w nieruchomościach niezamieszkałych: • segregowane – 1 raz w miesiącu • niesegregowane (zmieszane): - od listopada do marca – 1 raz w miesiącu, - od kwietnia do październik – 1 raz na 2 tygodnie. • biodegradacyjne: - od listopada do marca – 1 raz w miesiącu, 1- od kwietnia do października – 1 raz na 2 tygodnie. • wielkogabarytowe – 2 razy w roku.  Częstotliwość odbioru z PSZOK w Krzczonowie: • wielkogabarytowe – na bieżąco, w zależności od zapotrzebowania (zapełnienia pojemnika), na zgłoszeni pisemne, telefoniczne, e-mail, • sprzęt elektryczny i elektroniczny - na bieżąco, w zależności od zapotrzebowania (zapełnienia pojemnika), na zgłoszeni pisemne, telefoniczne, e-mail, • niebezpieczne odpady komunalne takie jak rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, oleje, tłuszcze, farby itd. (wszystkie wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie odpadów 20) - na bieżąco, w zależności od zapotrzebowania (zapełnienia pojemnika), na zgłoszeni pisemne, telefoniczne, e-mail UWAGA! Wykonawcy muszą być świadomi z tego, że rzeczywiste ilości odebranych i przetransportowanych odpadów mogą różnić się od szacunkowej ilości odpadów komunalnych. Podane powyżej ilości punktów odbioru odpadów mogą również ulec zmianie. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nieruchomości niezamieszkałe mają prawo wystąpić z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co może skutkować mniejszą ilością odpadów. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczne odebrane i przetransportowane ilości odpadów komunalnych w kwocie brutto za 1 Mg. W przypadku, gdy liczba mieszkańców lub ilość ton odpadów zmaleje w stosunku do wielkości podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100% ceny umowy. Zakładamy, iż ilość odpadów biodegradowalnych ulegnie zmniejszeniu na poczet ich zbiórki w przydomowych kompostownikach. 3.1 Wszystkie odebrane odpady objęte niniejszym zamówieniem przekazywane będą do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Rzędowie prowadzonej przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Należności za dostarczone do stacji odpady dla „ZGOK” Sp. z o. o. będzie regulował (płacił) Zamawiający tj.: Gmina Opatowiec. 3.2 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności od 110 l do 1100 l, KP 5 i KP 7 oraz w workach o pojemności od 60 l do 120 l., 3.3 Wykonawca zaopatrza właścicieli posesji w worki, pojemniki lub kontenery, a właściciele nieruchomości będę utrzymywać je w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Worki do odbioru selektywnych odpadów komunalnych powinny być: - materiał – folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków oznakowane nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. Obowiązują 4 rodzaje worków: - żółty- na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz drobny metal, - niebieski – na makulaturę i tekstylia, - zielony – na szkło i opakowania szklane, - brązowy – na bioodpady. Wykonawca będzie uzupełniał na własny koszt worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pokaż do razowym odbiorze zapełnionego worka, poprze pozostawienia przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków ilości odpowiadającej ilości odebranych worków. 3.4 Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów komunalnych: w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu niezależnie od warunków atmosferycznych, pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów, w każdej ilości nagromadzonych odpadów, a także odpadów leżących luzem przy pojemnikach lub kontenerach, a także do zabezpieczenia odpadów przed wysypaniem w trakcie odbioru i transportu. W przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itd.). 3.5 Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników ich naprawienia i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. W przypadku braku możliwości naprawy pojemnika Wykonawca udostępni nowy pojemnik bez uszkodzeń i wad w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia. Wykonawca powinien być ubezpieczony na taką ewentualność. 3.6 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawa, a w szczególności – ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), - ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), - ustawy z dnia 29 maja 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tj.. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028 ze zm.), aktualnego Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami dla województwa świętokrzyskiego. 3.7 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i małych opon – 2 razy w okresie trwania umowy w formie tzw., wystawki’’ bezpośrednio sprzed terenu nieruchomości oraz odbioru z PSZOK w miarę potrzeb na zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub e-mailowe. 3.8 Zbieranie oraz transport odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła musi odbywać się pojazdem bez funkcji kompaktowania. 3.9 Harmonogram powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, zawierać nazwy miejscowości, z których będzie realizowany odbiór i transport odpadów komunalnych oraz wskazywać terminy odbierania poszczególnych frakcji odpadów z nieruchomości. 3.10 Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram na cały okres realizacji umowy, który następnie przekaże Zamawiającemu. Harmonogram zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy na świadczenie usługi. 3.11 Wykonawca, po zatwierdzeniu harmonogramu przez Zamawiającego, ma obowiązek na własny koszt dostarczyć harmonogram odbioru odpadów właścicielom nieruchomości. Każdorazowa zmiana harmonogramu wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego oraz aneksu do umowy. Zaktualizowany harmonogram, Wykonawca również ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości. 3.12 W przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w dniu poprzedzającym bądź w dniu następnym niebędącym dniem wolnym od pracy. 3.13 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości lub za małej liczbie pojemników/worków w przypadku nieruchomości niezamieszkałej. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację fotograficzną. Z informacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu doszło do zaistniałej sytuacji. Informacje muszą być przekazane pocztą elektroniczną lub pisemnie w ciągu 2 dni roboczych. 3.14 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić właściciela nieruchomości o niedopełnieniu obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów poprzez pozostawienie informacji w skrzynce pocztowej lub na pojemniku na odpady komunalne. 3.15 W przypadku dwukrotnego niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca odbiera odpady te jako zmieszane odpady komunalne w terminie wynikającym z harmonogramu i powiadamia o tym Gminę w terminie 5 dni roboczych po dniu, którego dotyczyło zdarzenie. 3.16 Wykonawca nie może łączyć trasy pojazdu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy Opatowiec, z trasami odbioru odpadów komunalnych w innych gminach. 3.17 W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach, który winien zrealizować zaplanowaną trasę zgodną z Harmonogramem. 3.18 Wykonawca musi dysponować wymaganą przez Zamawiającego minimalną liczbą pojazdów, z uwzględnieniem podziału na pojazdy przystosowane do odbioru odpadów zbieranych w sposób niesegregowany (zmieszany) tj. pozostałości z sortowania oraz pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny. Wykonawca zapewnia na etapie realizacji Usługi taką liczbę i rodzaj pojazdów do odbioru odpadów komunalnych jakie są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na uwarunkowania techniczne związane z odbiorem odpadów komunalnych istniejących na poszczególnych nieruchomościach. 3.19 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3.20 Wykonawca zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do odbierania odpadów na zgłoszenie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia w wyjątkowych sytuacjach lub okresach wzmożonej intensywności wyrzucania odpadów: w okresach świąt kościelnych (Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Wszystkich Świętach) i państwowych jak również długich weekendów oraz w okresie letnim poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje harmonogram ich odbioru. 3.21 Wykonawca zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do odbierania odpadów na zgłoszenie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia w wyjątkowych sytuacjach poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na terenie szkół z Gminy Opatowiec w terminach innych niż przewiduje harmonogram ich odbioru oraz odbieranie z konkursów realizowanych przez Gminę (np. sprzątanie świata itp.) i w wyniku organizowaniu imprez masowych. 3.22 Zamawiający dopuszcza możliwość awaryjnego odbioru odpadów komunalnych: a) Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego do godz. 12:00 i odbierze odpady tego samego dnia; b) Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego po godz. 12:00 i odbierze odpady najpóźniej w dniu następnym; c) Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o awaryjnym odbiorze odpadów drogą elektroniczną. 3.23 Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy (uszkodzenia chodników, punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów, uszkodzeń mechanicznych drzew lub krzewów itp.). 3.24 W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 3.25 Zamawiający stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy: a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowców, ładowaczy. b) Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust. 3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1) zostaną ujęte w formie oświadczenia (załącznik nr 8 do SIWZ) i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. 3.26 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę /Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.27 Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże login i hasło dostępu do systemu GPS monitorowania pozycji pojazdów wykorzystywanych w realizacji zamówienia możliwością wygenerowania raportu. W przypadku braku możliwości wygenerowania raportu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia raportu na każde żądanie Zamawiającego. 3.28 Obowiązkiem Wykonawcy jest udostępnienie pojazdów z celu dokonania kontroli przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 3.29 Obowiązkiem Wykonawcy jest poinformowanie Zamawiającego za pomocą e-maila, pisma, rozmowy telefonicznej o sytuacjach, które mogą mieć wpływ na nieprawidłową realizację zamówienia. 3.30 W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 3.31 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą: a) Zestawienie dokumentów ważenia oraz kopii dowodów ważenia. b) Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania okresowe. c) Wykonawca będzie przygotowywał sprawozdania kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej z kilku następujących form (art. 45 ustawy): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: a) posiada wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Opatowiec (art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). b) posiada wpis do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach