Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r

Gmina Czarna ogłasza przetarg

 • Adres: 37-125 Czarna, Czarna 260
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172262324 w.148 , fax. 172262324 w.232
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna
  Czarna 260
  37-125 Czarna, woj. podkarpackie
  tel. 172262324 w.148, fax. 172262324 w.232
  REGON: 690581778
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaczarna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Czarna2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 4 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada i przedłoży.a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czarna prowadzonego przez Wójta Gminy Czarna, o którym mowa w art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297).b) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.)3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) Wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą naobiorze odpadów komunalnych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych);b) Dysponuje co najmniej, następującymi środkami technicznymi:- pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przynajmniej w ilości: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcje zabezpieczającą przez rozwieraniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynnikówatmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujnikówzapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego.Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne odebrać z terenu Gminy Czarna.2. Udostępnienie zasobów:1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału (jeżeli są wymagane) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotówudostępniających zasoby, niezależnie och charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp;2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidzianewzględem wykonawcy.3. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach